TETHYS OILS OLJERESURSER I OMAN

Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman per 31 december 2011 uppgick till
9,8 miljoner fat olja av betingade resurser 2C. De betingade resurserna har
reviderats av den oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton.
oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton.

 

┌─────────────────────────────────┐
│Betingade resurser (Reviderade) │
├────────────────────┬───┬───┬────┤
│Miljoner fat    │1C │2C │3C │
├────────────────────┼───┼───┼────┤
│Block 3 och 4, Oman │2,6│9,8│12,4│
└────────────────────┴───┴───┴────┘

 

Därtill har Tethys Oil gjort en egen uppskattning av prospektiva resurser i
befintliga potentiellt oljeförande reservoarer inom det område på Farha
Southfältet som vid årsslutet 2011 kartlagts med 3D seismik. De prospektiva
resurserna beräknas uppgå till mellan 3 och 16 miljoner fat olja.

 

┌────────────────────────────┐
│Prospektiva resurser    │
│              │
│(Tethys uppskattning)    │
├────────────────────┬───┬───┤
│Miljoner fat    │Låg│Hög│
├────────────────────┼───┼───┤
│Block 3 och 4, Oman │3 │16 │
└────────────────────┴───┴───┘

 

De betingade resurserna baseras på en oberoende revision av tredje part
genomförd av DeGolyer and MacNaughton ("D&M"). Rapporten är framtagen enligt
2007 Petroleum Resources Management System (PRMS), Guidelines of the Society of
Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association
of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers
(SPEE).

 

Betingade Resurser

De betingade resurserna finns inom Block 3 och 4 onshore Oman. Resurserna
klassificeras som betingade huvudsakligen på grund av avsaknad av en
färdigställd fältutbyggnadsplan. En utbyggnadsplan har inlämnats till omanska
myndigheten för olja och gas.

I sin rapport har D&M gjort en beräkning av betingade resurser per 31 december
2011 i Bariklagret på Block 3 och i Khufailagret på Block 4. Beräkningarna har
begränsats till reservoarer i borrade produktionstestade förkastningsblock, som
är i produktion eller som sannolikt kommer att komma i produktion under 2012.
Ytterligare utbredning av de produktiva lagren eller andra reservoarer på
licenserna som inte är i produktion har inte inkluderats.

 

Prospektiva resurser

Därtill har Tethys Oil prospektiva resurser längs Farhatrenden på oljefältet
Farha South på Block 3. De prospektiva resurserna är en uppskattning baserad på
Tethys volymberäkningar avseende potentiellt oljeförande geologiska strukturer
inom 3D-seismikområdet på Farha South som var kartlagda per årsslutet 2011. Den
utvinningsgrad som använts för uppskattningarna är baserad på den
utvinningsgrad som används i D&Ms rapport om betingade resurser på Farha South.
Uppskattningen av resurserna har begränsats till potentiellt oljeförande
geologiska strukturer som sannolikt kommer att prospekteras under 2012.
Geologiska strukturer inom andra delar av Farhatrenden och potentiellt
oljeförande geologiska strukturer utanför den del av Farha South som kartlagts
med 3D-seismik har inte inkluderats.

 

Om betingade och prospektiva resurser

Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en
viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom att använda
etablerad teknik eller teknik som är under utveckling, men som inte är att anse
som kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser.

Prospektiva resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en
viss dag, som kan potentiellt utvinnas från icke-upptäckta ansamlingar genom
framtida utbyggnadsprojekt. Det finns en osäkerhet avseende upptäckten och
utbyggnaden av prospektiva resurser. Prospektiva resurser delas upp i olika
nivåer beroende på graden av osäkerhet i utvinningsuppskattningen om det skulle
upptäckas och byggas ut, och kan också ytterligare delas upp baserat på
projektets mognad.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com