TETHYS OIL AVSER ATT GENOMFÖRA RIKTAD NYEMISSION

Tethys Oil AB (publ) (”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission av
aktier till svenska och internationella investerare om upp till 3 miljoner
aktier (”Emissionen”). De nyemitterade aktierna kommer att utgöra högst cirka
9,2 procent av aktiekapitalet i Bolaget före Emissionen.
Priset för de nya aktierna i Emissionen avses fastställas genom book buildning
som påbörjas omkring kl. 17.31 den 9 maj 2012. Styrelsen för Bolaget avser
därefter att besluta om Emissionen samt tilldelning av aktier innan First
Norths öppnande den 10 maj 2012.

Betalning för de nyemitterade aktierna kommer att erläggas kontant. Likviden
avses användas till att finansiera Bolagets pågående investeringsprogram i Oman
samt till generella rörelsekapitalbehov.

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare till Bolaget i Emissionen. Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Pareto Öhman i samband med
Emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn: +46 73 593 1500; morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen ovan riktar sig inte till och får inte distribueras eller
offentliggöras, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika USA eller i någon annan jurisdiktion där detta
skulle kräva någon form av registrering eller stå i strid med gällande
lagstiftning.

Informationen ovan utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande om att
förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Bolaget (nedan kallade ”värdepapperen”). Informationen är inte
heller ett prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG.

Värdepapperen har inte och kommer inte att registreras enligt den amerikanska
Securities Act of 1933 (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada. Inte
heller har eller kommer några värdepapper att registreras enligt någon lag i
Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Värdepapperen får
därför inte, direkt eller indirekt, överlåtas, vidareöverlåtas, erbjudas till
försäljning, levereras eller spridas till eller inom någon av dessa
jurisdiktioner eller till en person som då vistas där eller med hemvist där
eller för sådan persons räkning, och inte heller i eller till någon annan
jurisdiktion om det skulle utgöra en överträdelse av lag eller medföra
registreringskrav där, annat än i sådana fall där undantag medges.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot ”Securities
Act” eller mot lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Pareto Öhman företräder Bolaget och ingen annan i samband med Emissionen och
kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för
tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med Emissionen och/eller något annat
ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande. Pareto Öhman åtar
sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken
uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande,
inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något
annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Pareto Öhman, eller å
dess vägnar, i samband med Emissionen och inget i detta offentliggörande är,
eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende,
oavsett vad avser det förflutna eller framtiden.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com