Tethys Oil AB (publ) löser in samtliga utestående obligationer enligt sitt SEK 400 000 000 företagsobligationslån

Tethys Oil AB (publ) (“Tethys” eller “Bolaget”) har underrättat samtliga
innehavare av Bolagets SEK 400 000 000 9,50% Företagsobligation 2012/2015
(ISIN: SE0004808129) (“Obligationerna”) om att Bolaget utnyttjar optionen att
förtidsinlösa Obligationerna enligt punkt 9 i villkoren för Obligationerna.
Dag för inlösen kommer att vara den 7 april 2014 (“Förtidsinlösendagen”).
Avstämningsdag för förtidsinlösen kommer att vara den 31 mars 2014.
Förtidsinlösenbeloppet kommer att vara SEK 1 045 000 per Obligation, vilket
utgör 104,50 procent av det nominella beloppet för varje Obligation. Upplupen
ännu inte betald ränta fram till och med Förtidsinlösendagen kommer också att
betalas till obligationsinnehavarna på Förtidsinlösendagen.

Obligationerna kommer att avnoteras från företagsobligationslistan hos NASDAQ
OMX Stockholm omkring den 26 mars 2014.

Bolagets underrättelse om förtidsinlösen kan inte återkallas och regleras av
svensk rätt. Detta pressmeddelande är, för undvikande av missförstånd, inte ett
erbjudande att förvärva eller överlåta finansiella instrument.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn +46 70 576 6555,
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01, morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com