Rapport för perioden 1 januari 2011 – 31 mars 2011 Tethys Oil AB (publ)


<p>
	<strong>V&#196;SENTLIGA H&#196;NDELSER</strong></p>
<ul>
	<li>
		Under f&#246;rsta kvartalet 2011 s&#229;lde Tethys Oil 16 032 fat olja, efter
statens andel, fr&#229;n det tidiga produktionssystemet (&#34;EPS&#34;) onshore
Oman. F&#246;rs&#228;ljningen medf&#246;rde int&#228;kter om TSEK 9 397
(-)</li> 
</ul>
<ul>
	<li>
		Resultatet f&#246;r f&#246;rsta kvartalet 2011 uppgick till TSEK -14 735
(TSEK -6 685 f&#246;r motsvarande period f&#246;reg&#229;ende &#229;r).
Resultatet har i stor utstr&#228;ckning p&#229;verkats av ej
kassafl&#246;desp&#229;verkande valutakursf&#246;rluster</li> 
</ul>
<ul>
	<li>
		Resultat per aktie SEK -0,45 (SEK -0,24) f&#246;r f&#246;rsta kvartalet
2011</li> 
</ul>
<ul>
	<li>
		Likvida medel per den 31 mars 2011 uppgick till TSEK 183 648 (TSEK 190 512).
Kvarvarande finansierings&#229;tagande avseende Block 3 och 4 fr&#229;n Mitsui
uppg&#229;r till MUSD 36. Olje- och gasinvesteringar uppgick under f&#246;rsta
kvartalet 2011 till TSEK 15 426 (TSEK 31 443)</li> 
</ul>
<ul>
	<li>
		Under f&#246;rsta kvartalet 2011 uppgick produktionen fr&#229;n det tidiga
produktionssystemet till 62 214 fat, varav Tethys andel uppg&#229;r till 30
procent, motsvarande 18 664 fat, f&#246;re statens andel</li> 
</ul>
<ul>
	<li>
		Borrningen Farha South-6 avslutad och borrh&#229;let satt i testproduktion
med initiala fl&#246;destal p&#229; drygt 1 000 fat olja per dag</li> 
</ul>
<ul>
	<li>
		Tethys f&#246;rv&#228;rvar ytterligare fransk licens</li>
</ul>
<ul>
	<li>
		Saiwan East-7 p&#229;tr&#228;ffar tungolja - inga fl&#246;den
uppm&#228;tta</li> 
</ul>
<ul>
	<li>
		Takten &#246;kar i arbetsprogrammet onshore Oman - en andra borrigg
kontrakterad</li> 
</ul>
<ul>
	<li>
		Tethys f&#246;rbereder markarbeten p&#229; Gotland</li>
</ul>
<ul>
	<li>
		Horisontell sektion i borrh&#229;let Saiwan East-2 f&#228;rdigst&#228;lld -
borrh&#229;let genomg&#229;r l&#229;ngvarigt produktionstest</li> 
</ul>
<ul>
	<li>
		Borrningen av Saiwan East-6 genomf&#246;rd under f&#246;rsta kvartalet 2011 -
inga produktionsfl&#246;den</li> 
</ul>
<ul>
	<li>
		Saiwan East-4 p&#229;tr&#228;ffar olja av annan kvalitet &#228;n tidigare
Saiwan-borrningar - inga fl&#246;den uppm&#228;tta</li> 
</ul>
<p>
	&#160;</p>
<p>
	F&#246;r ytterligare information, v&#228;nligen kontakta</p>
<p>
	Magnus Nordin</p>
<p>
	Verkst&#228;llande direkt&#246;r, tfn: +46&#160;705&#160;766 555;
magnus@tethysoil.com</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>(F&#246;r fullst&#228;ndig del&#229;rsrapport, se bifogad
fil)</strong></p>

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com