Östlig prospekteringsborrning – borrhålet färdigställt och hålls öppet för ytterligare studier


Prospekteringsborrningen LE-1 i den östra delen av Block 4 onshore Sultanatet
Oman har färdigställts och borrhålet kommer att hållas öppet för att möjliggöra
ytterligare studier framöver. Ett oljeprov har tagits från borrhålet, vilket
indikerar förekomsten av mellanlätt olja. Detta tyder på att även den östra
delen av Block 4 skulle kunna ha ett fungerande petroleumsystem.


I avsaknad av tidigare borrdata har LE-1 gett ny viktig information om områdets
litologi. En omtolkning av den seismiska information som tidigare samlats in
kommer att bli nödvändig.

Borrhålet har lämnats öppet för att möjliggöra ytterligare studier framöver.
När den seismiska omtolkningen är avslutad kommer arbetsprogrammet för området
att utvärderas också avseende lokalisering av ytterligare borrhål.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com