Första kvartalet – 31 mars 2020

Första kvartalet 2020 (fjärde kvartalet 2019)

  • Produktionen från Block 3&4 i Oman uppgick till 13 032 fat per dag (13 475 fat per dag)
  • Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 37,3 (MUSD 36,2)
  • EBITDA uppgick till MUSD 21,9 (MUSD 21,3)
  • Resultatet uppgick till MUSD 12,1 (MUSD -0,3)
  • Vinst per aktie uppgick till USD 0,35 (USD -0,01)
  • Fritt kassaflöde MUSD 9,2 (MUSD 4,9)
  • Nettokassa MUSD 78,0 (MUSD 75,1)
  • Block 3&4: Produktionsbegränsningar införda fram till slutet av 2020
  • Block 3&4: Seismikinsamling på norra delen av Block 3&4 avslutad
  • Block 56: Slutgiltigt myndighetsgodkännande av infarmningen erhållen
MUSD (om inte annat anges) Första
kvartalet2020
Fjärde kvartalet 2019 FörstaKvartalet
2019
Helåret2019
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 13 032 13 475 11 901 12 832
Produktionsandel, netto, efter statens andel, fat 585 801 592 164 556 967 2 383 086
Produktionsandel (procent) 49 48 52 51
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 63,1 61,4 61,6 64,2
Intäkter och övriga inkomster 37,3 36,2 32,7 150,8
EBITDA 21,9 21,3 17,2 92,9
Rörelseresultat 9,2 0,7 5,6 37,1
Resultat 12,1 -0,3 6,4 38,3
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,35 -0,01 0,19 1,12
Nettokassa 78,0 75,1 82,7 75,1
Investeringar i olje- och gastillgångar 15,4 26,2 11,6 65,2

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Det är prövande tider. Nästan över en natt har omvärlden gått från att vara en bekant plats till att bli en främmande värld. Hela länder är under nedstängning samtidigt som epidemiologer leder kampen mot en kraftfull och osynlig fiende. Normala aktiviteter som att träffa vänner och kollegor, göra familjeutflykt med bil eller flyga till affärsmöten i andra städer har blivit avlägsna minnen. Avsaknaden av dessa aktiviteter har orsakat en kollaps utan tidigare motstycke i efterfrågan på vår industris produkt, vilken i sin tur resulterat i det kanske skarpaste och snabbaste oljeprisfall som någonsin inträffat.

Men världen har mobiliserat omfattande resurser för att möta hotet, så förr eller senare kommer normalitet att återkomma. Sannolikt blir det ett annorlunda ’normalt’, men också detta nya normaltillstånd kommer att behöva energi. Och vi har för avsikt att vara med och bidra.

Men för ögonblicket ligger fokus mer omedelbart. För Tethys Oil är säkerheten för vår personal och partners högsta prioritet och vi har infört ett antal åtgärder, inklusive att arbete hemifrån har möjliggjorts, för att säkerställa att alla kan fortsätta att leva och arbeta säkert och samtidigt minimera risken för smittspridning. Operatören för Block 3&4 har på ett kraftfullt sätt höjt hälso- och säkerhetsstandarderna ytterligare för att säkerställa en väl fungerande och säker drift under rådande omständigheter.

Finansiellt är vi i en god position att rida ut prisnedgången. Vi är skuldfria och per sista mars hade vi en nettokassa om 78 miljoner dollar. En kassareserv att stödja oss mot även under en utdragen period av låga priser.

Vårt värdland, Sultanatet Oman, har tillsammans med ett antal oljeproducerande stater inom OPEC+ förbundit sig att begränsa produktionen för att bidra till stabilisering av oljepriserna. Operatören för Block 3&4 har informerat oss om att vi skall förvänta oss att produktionen under resten av året begränsas till en nivå motsvarande 30 procent lägre än under första kvartalet 2020. Trots dessa produktionsbegränsningar och trots oljeprisfallet är vi fortsatt övertygade om, tack vare vårt starka resultat under det första kvartalet och de pågående kostnadsnedskärningarna, att vi kommer att vara kassaflödesneutrala från Block 3&4 på helårsbasis under 2020. Och självklar går ingen olja förlorad under produktionsbegränsningarna. Vi behåller den helt enkelt i marken, den billigaste formen av lagring, för att kunna producera och sälja den till högre priser i en förhoppningsvis inte allt för avlägsen framtid.

Låt oss nu rikta blickarna på denna rapports kvartal, vilket var ett mycket starkt kvartal för Tethys Oil. Vi genererade över 9 miljoner dollar i fritt kassaflöde under kvartalet, varav majoriteten återfördes till aktieägarna genom ett påskyndat aktieåterköpsprogram om 5,8 miljoner dollar. Vi har nu återköpt nästan 9 procent av registrerade antal aktier, aktier som vår styrelse föreslår att årsstämman ska makulera samt också ge ett förnyat mandat att återköpa upp till 10 procent egna aktier igen. Och även efter aktieåterköpen under första kvartalet har vi ökat vår kassaposition sedan årsskiftet. Vår ställning är sådan, trots motvinden i oljepriset, att styrelsen kan rekommendera årsstämman att distribuera ytterligare fem kronor per aktie till våra aktieägare.

Produktionen om 13 032 fat olja per dag var i linje med tredje kvartalet 2019 och endast tre procent lägre än rekordproduktionen under det fjärde kvartalet 2019. Detta ger oss anledning att tro att vi snabbt kan återgå till höga produktionsnivåer så snart marknadsförhållandena tillåter.

Inom prospekteringsverksamheten har vi avslutat den stora seismikinsamlingen på den norra delen av Block 3&4 och kommer snart inleda tolkning av seismiken för att vara redo att borra så snart priserna återhämtats.

På Block 49 är vi redo att borra en spännande prospekteringsborrning, och här har marknadsnedgången verkat till vår fördel. Den tidigare trånga riggmarknaden öppnar snabbt upp sig i takt med att riggar sätts i viloläge med prispress som resultat.

På vårt nyligen förvärvade Block 56, där vi har en partnerandel om 20 procent, avslutades ett testprogram framgångsrikt där olja flödade till ytan. Vi vet nu att ett oil play koncept fungerar, även om det återstår att fastställa om det är kommersiellt, inte minst i rådande oljeprismiljö. Längre söder ut på blocket har vår genomgång av befintlig seismik bekräftat att samma oil play koncept som är i drift på Block 3&4 också kan finnas på Block 56. Dock kommer det troligtvis krävas ny seismik för att kunna identifiera en potentiellt oljeförande geologisk struktur som uppfyller kraven för att motivera en borrning.

Så, även om detta är turbulenta tider, finns det fortfarande finns skäl att vara optimistisk. Världen bekämpar en fiende och världen kommer att vinna och förhållanden kommer åter till ett nytt normalläge, ’a new normal’. Då hoppas vi att vår prospektering har varit fruktsam och att produktionen på Block 3&4 snabbt kan ökas för att förse den nya världen med den energi som behövs för att kompensera för den tid som gått till spillo.

Så fortsätt följ oss – vi är här för att stanna!

Stockholm i maj 2020

Magnus Nordin
Verkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Petter Hjertstedt. Tf. CFO, tfn +46 8 505 947 00

KONFERENSSAMTAL
Datum: 5 maj 2020
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/rgioouan

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51
Schweiz: +41 225 809 034
England: +44 333 300 0804
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686

PIN: 50420515#

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 7:30 CEST.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com