Första kvartalet 2013

FÖRSTA KVARTALET 2013
 • Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 368 481 fat olja,
  motsvarande 4 094 fat olja per dag
 • Prospekteringsborrningen B4EW4 påträffade olja och flödade cirka 3 000 fat
  olja per dag vid test
 • Tethys har bokat bolagets första oljereserver i Oman – 14,3 miljoner fat
  2P-reserver
 • Tethys erhåller bonusbetalning om 10 miljoner USD från Mitsui
 • Intäkter MSEK 146 (MSEK 145)
 • Resultat efter skatt MSEK 105 (MSEK 108)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 2,94 (SEK 3,31)  

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Prospekteringsborrning påbörjad under april i Litauen
 • Tethys Oil godkänd för notering på NASDAQ OMX Stockholm
 • En andra borrning har påbörjats på B4EW4-strukturen onshore Oman
 • Produktionen från Oman uppgick under april 2013 till 129 916 fat olja,
  motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 4 331 fat olja

 


MSEK (om inte annat 1 jan 2013 - 31  1 jan 2012 - 31  1 jan 2012 - 31 dec
anges)        mar 2013          mar 2012          2012          12
           3 månader     3 månader     månader

Produktion före   368 481      299 123      1 399 518
statens andel, fat

Försäljning efter  209 538      195 422      776 248
statens andel, fat

Genomsnittligt
försäljningspris per 107,63       108,61       110,35
fat, USD

Försäljning olja och 146        145        584
gas

Rörelseresultat   124        109        336

EBITDA        152        119        509

Resultat       105        108        314

Vinst per aktie före
och efter      2,94        3,31        9,11
utspädning, SEK

Likvida medel    270        68         248

Eget kapital     949        559        860

Långfristiga skulder 418        3         417

Investeringar    35         210        875


 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com