ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

Årsstämma i Tethys Oil AB hölls igår den 22 maj 2013 i Stockholm.
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkningen och balansräkningen för bolaget respektive koncernen
fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

 

Beslut om disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att disponibla vinstmedel om SEK 204 402 132, varav årets
förlust om SEK 82 793 469, skulle överföras i ny räkning och att ingen
utdelning skulle lämnas.

 

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Till styrelsen omvaldes Vincent Hamilton, Magnus Nordin, Jan Risberg, Katherine
Støvring och Staffan Knafve. Till ny styrelseledamot valdes Per Brillioth.

Vincent Hamilton omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett årligt arvode om 175 000 kronor till
styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören), ett
årligt arvode om 450 000 kronor till styrelseordföranden, ett årligt arvode om
25 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för ordföranden
för revisionskommittén); samt ett årligt arvode om 50 000 kronor till
ordföranden för revisionskommittén. Det totala arvodet för kommittéarbete,
inklusive arvode till kommittéordföranden, skall ej överstiga 225 000 kronor.

Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt
att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med
bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets
rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier. I den mån
aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen
ske på marknadsmässiga villkor.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag rörande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

 

Nomineringsprocess inför årsstämman 2014

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande
valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2014.

 

Avtackning

Årsstämman tackade de avgående styrelseledamöterna Håkan Ehrenblad och John
Hoey för deras bidrag och insatser för bolaget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

 

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com