Aktieinfo
+/- SEK Volym

Hållbarhet

Tethys Oil är verksamt inom prospektering och produktion av olja och gas med primärt syfte att skapa aktieägarvärde över hela det s.k. upstreamområdets livscykel med prospektering, utvärdering, utbyggnad och produktion. Tethys Oil anser att en hållbar ansats till dess verksamhet och projekt är avgörande för att kunna leverera långsiktigt aktieägarvärde.

En grundsats i Tethys Oils affärsmodell är att prospektera och producera olja och gas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt vis. Bolaget tillämpar samma standarder på sina aktiviteter runt om världen för att uppfylla såväl sina kommersiella som etiska krav. Bolaget strävar efter att ständigt förbättra sina prestationer och att uppträda i enlighet med god sed inom industrin och med en hög grad av samhällsengagemang.

Tethys Oil avser att långsiktigt vara ett såväl hållbart som lönsamt företag. Hållbarhet innebär att inte bara att vara lönsamt men även att agera i enlighet med krav och förväntningar från alla intressenter såväl inom som utanför koncernen.

Tethys Oils Hållbarhetsrapport för 2017 omfattar moderbolaget Tethys Oil AB (organisationsnummer 556615-8266) och dess dotterbolag (tillsammans ”koncernen” eller ”Tethys Oil”) och är upprättad i enlighet med bestämmelserna i kapitel 6 och 7 i Årsredovisningslagen.

Ladda ned och läs Tethys Oils Hållbarhetsrapport för 2017

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).