Andra kvartalet och halvårsrapport 2014


 • Ny reviderad reservrapport som endast berör Lower Buah-reservoaren på Block
  4, Oman, per 30 juni 2014:
   □ 1P-reserver 2,3 miljoner fat (1,2 miljoner fat 31 dec 2013)
   □ 2P-reserver 5,0 miljoner fat (2,2 miljoner fat 31 dec 2013)
   □ 3P-reserver 7,4 miljoner fat (3,7 miljoner fat 31 dec 2013)
 • Intäkter andra kvartalet 2014 uppgick till MSEK 245 jämfört med MSEK 195
  för det första kvartalet 2014, en ökning med 26 procent. Den starka
  försäljningsutvecklingen beror på den fortsatta produktionsökningen under
  kvartalen och förändringar i underuttagsposition
 • Resultat efter skatt för det andra kvartalet 2014 uppgick till MSEK 107,
  vilket är en ökning med 86 procent jämfört med MSEK 58 för det första
  kvartalet 2014. Stark försäljningstillväxt och lägre operativa kostnader
  per fat förklarar huvudsakligen ökningen av resultat och nettomarginal
 • Vinst per aktie före och efter utspädning under andra kvartalet 2014
  uppgick till SEK 3,02 jämfört med SEK 1,62 för det första kvartalet 2014
 • Nytt produktionsrekord varje enskild månad från Oman under första sex
  månaderna 2014
 • Nytt produktionsrekord i juli 2014 om 8 239 fat olja per dag från Oman
 • Produktionen under andra kvartalet har ökat med 8 procent jämfört med
  första kvartalet 2014. Total produktion uppgick till 658 123 fat
  motsvarande 7 232 fat per dag. Ökningen beror huvudsakligen på fortsatt
  framgångsrik utvärdering av Lower Buah (inklusive B4EW4) och fortsatt
  implementering av vatteninjiceringsprogrammet i Farha South-området
 • Förtidsinlösen av företagsobligationslån om MSEK 400 genomfört efter att
  reservbaserad kreditfacilitet om MUSD 100 anskaffats
 • Efter rapportperioden ökade Tethys Oil de indirekta intresseandelarna på
  Rietavas licensen onshore Litauen


┌────────────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬───────────┬─┐
│              │Andra   │Första   │Andra   │% Q2 2014 │ │
│MSEK (om inte annat anges) │kvartalet │kvartalet │kvartalet │mot Q1 2014│ │
│              │2014   │2014    │2013   │      │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│Produktion före statens   │658 123  │608 582  │399 839  │8%     │ │
│andel, fat         │     │      │     │      │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│Genomsnittlig dagsproduktion│7 232   │6 762   │4 394   │7%     │ │
│före statens andel (bbl)  │     │      │     │      │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│Försäljning efter statens  │350 059  │280 782  │156 816  │25%    │ │
│andel, fat         │     │      │     │      │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│Genomsnittligt       │     │      │     │      │ │
│försäljningspris per fat,  │105,89  │106,56   │107,26  │-1%    │ │
│USD             │     │      │     │      │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│Försäljning olja och gas  │245    │195    │110    │26%    │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│Rörelseresultat       │134    │83     │49    │61%    │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│EBITDA           │192    │130    │83    │48%    │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│Periodens resultat     │107    │58     │39    │86%    │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│Vinst per aktie före och  │3,02   │1,62    │1,10   │86%    │ │
│efter utspädning, SEK    │     │      │     │      │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│Nettoskuld         │-3    │60     │182    │-105%   │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─┤
│Investeringar        │69    │45     │114    │53%    │ │
└────────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─┘

 

┌──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│MSEK (om inte annat anges)    │Första    │Första    │% H1 2014 mot │
│                 │halvåret 2014│halvåret 2013│H1 2013    │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Produktion före statens andel, fat│1 266 705  │768 321   │65%      │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Genomsnittlig dagsproduktion före │6 998    │4 245    │65%      │
│statens andel (bbl)        │       │       │       │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Försäljning efter statens andel, │630 841   │366 354   │72%      │
│fat                │       │       │       │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Genomsnittligt försäljningspris  │106,19    │107,68    │-1%      │
│per fat, USD           │       │       │       │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Försäljning olja och gas     │440     │256     │72%      │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Rörelseresultat          │216     │173     │25%      │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│EBITDA              │322     │235     │37%      │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Periodens resultat        │165     │144     │15%      │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Vinst per aktie före och efter  │4,64     │4,04     │15%      │
│utspädning, SEK          │       │       │       │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Nettoskuld            │-3      │182     │-102%     │
├──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│Investeringar           │114     │149     │-23%     │
└──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘

 

Vänner och investerare,

Det var en gång, för inte alls länge sedan, som Tethys var ett litet
händelsedrivet bolag i finansmarknadens utkant. Ett prospekteringsbolag med
mycket optimism och förhoppningar, men med klen resultaträkning och svag
balansräkning. Idag, när vi publicerar denna rapport full med rekordsiffror,
känns den tiden avlägsen. Borta är nollan i intäktsraden och diskussioner om
framtida kapitalbehov. Intäkterna om MSEK 245 under kvartalet var rekordhöga.
Kvartalets EBITDA uppgick till sunda MSEK 192 och resultatet till MSEK 107
(faktiskt också rekordsiffror). I korthet - vi är ett oljebolag med väsentliga
tillgångar och starka finanser. Framtida prospekterings- och
utvärderingsarbeten kan finansieras av verksamhetens kassaflöde eller genom
banklån som säkrats mot reserver.

Analytiker kan nu göra antaganden om våra kommande rapporter och investerare
kan spekulera i återköp av aktier eller till och med framtida utdelning. Det är
toppen, åtminstone i vissa avseenden, att vara del av ”kvartalskapitalismen”.
Men denna fantastiska förändring innebär inte att vi förlorat vår själ. Vi har
nått hit, inte genom förvärv eller samgåenden, utan efter framgångsrika
borrningar, och genom ett ihärdigt och systematiskt arbete med utvärdering och
prospektering i enlighet med vår strategi.

Den huvudsakliga drivkraften bakom vår rekordproduktion under andra kvartalet
om 7 232 fat olja per dag (överträffad i juli av den nya rekordproduktionen om
8 239 fat olja per dag) har varit det fortsatt framgångsrika
utvärderingsarbetet av Lower Buah-reservoaren på Block 4. Vi har borrat fyra
nya utvärderings-/prospekteringshål i Lower Buah-reservoaren och ett i
Khufai-reservoaren på Block 4. Samtliga borrningar har varit framgångsrika och
satts i produktion.

Efter denna lyckosamma borrkampanj, ombads våra reservrevisorer DeGolyer and
MacNaughton, att uppdatera sin syn på Lower Buah-reserverna per 30 juni 2014.
När vi analyserar reservsiffrorna är det viktigt att komma ihåg att vår
utvärderingsstrategi fokuserar på produktion och kassaflöde och först därefter
på reserver. Men även med denna konservativa strategi har reservökningen i
Lower Buah under de första sex månaderna 2014 varit klart tillfredsställande.
När vi jämför de nya Lower Buah-siffrorna med reservrapporten per årsskiftet,
är våra 2P siffror i juni högre än 3P siffrorna från december och Lower Buah,
som är en av våra viktigaste reservoarer, fortsätter att vara lovande. 3P
siffrorna i juni uppgår till inte mindre än 7,4 miljoner fat. Men vi skall inte
glömma att vi gjort ytterligare fynd också i Khufai, och att huvuddelen av vår
produktion kommer från Barikreservoaren på Farha Southfältet. Prospekterings-
och utvärderingsarbetet kommer att fortsätta under 2014 och vi ser fram emot en
ny revision av reserverna vid årets slut.

Onshore Oman är inte vårt enda projektområde. I Litauen planeras
prospekteringsborrningar att genomföras senare under året, våra tillgångar i
Frankrike är stilla men inte avsomnade och nya områden och projekt kan dyka upp
i framtiden. Samtidigt som vår tillväxt fortsätter, har vi ökat personalstyrkan
med nya seniora kollegor. I Muskat kommer den 1 september förre
generaldirektören för prospektering vid oljeministeriet, Hussain Al Lawati att
ansluta. Han kommer närmast från en ledande befattning på Oman Oil Company
Exploration and Production. Och i Stockholm har den tidigare investmentbankiren
Jesper Alm blivit en del av vårt team.

Så fortsätt följa oss – resan fortsätter, om än på en högre nivå!

 

Stockholm i augusti 2014

 

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör                                

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com