Aktieinfo
+/- SEK Volym

Ändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

2016-10-31T16:00:00 CET

Tethys Oil har, i enlighet med tidigare offentliggjord information, påbörjat ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie i Tethys Oil AB har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Som ett resultat har antalet aktier och röster i Tethys Oil förändrats.

Per den 1 oktober 2016 uppgick det totala antalet aktier och röster i bolaget till 35 543 750. Efter registrering hos Bolagsverket per idag av den extra bolagsstämmans beslut om uppdelning av varje befintlig aktie till en ordinarie aktie och en inlösen aktier uppgår totala antalet aktier och röster i bolaget till 71 087 500 varav 35 543 750 ordinarie aktier och 35 543 750 inlösenaktier.

Inlösenaktierna kommer handlas på Nasdaq Stockholm till och med den 16 november 2016. Avstämningsdag kommer vara den 18 november 2016 varefter inlösenaktierna kommer bli automatiskt inlösta mot en kontant ersättning om 3,00 SEK. Inlösenaktier som innehas av bolaget kommer inte medföra rätt till utbetalning.

Under oktober 2016 har det totala antalet aktier och röster ökat från 35 543 750 aktier och röster till 71 087 500 aktier och röster såsom resultat av uppdelningen av aktier inom ramen för det obligatoriska inlösenförfarandet enligt ovan. Detta innebär att per den 31 oktober 2016 uppgår det totala antalet aktier och röster i Tethys Oil AB (publ) till 71 087 500 aktier och röster.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01


Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com


Informationen är sådan som Tethys Oil AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 31 oktober, 2016, kl. 16.00 (CET).

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).