Aktieinfo
+/- SEK Volym

ÅRSSTÄMMA I TETHYS OIL

2012-04-17T17:57:00 CET

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2012, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 10 maj 2012,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdag den 10 maj 2012 per post på adress Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08-505 947 99, per telefon 08 505 947 00 eller per e-mail agm@tethysoil.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 10 maj 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 4. Val av minst en justeringsman.

 5. Godkännande av dagordning.

 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen.

 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

 14. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2013.

 15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

 16. Övriga frågor.

 17. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

 

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningens fullständiga förslag kommer att publiceras på bolagets hemsida senast den 2 maj 2012.

 

Förslag till arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 13)

Valberedningens fullständiga förslag kommer att publiceras på bolagets hemsida senast den 2 maj 2012.

 

Styrelsens förslag till valberedning och nomineringsprocess inför årsstämma 2013 (punkt 14)

Styrelsen föreslår att en oberoende styrelseledamot och inte operativt verksam i bolaget, att bjuda in fyra av bolagets största aktieägare att bilda en valberedning. Valberedningens medlemmar skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013. Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört skall kvarvarande ledamöter utse ny ledamot.

Valberedningen skall förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2013: (i) förslag till val av ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, (v) förslag till revisorsarvode samt (vi) förslag till principer för nomineringsprocessen inför 2014 års årsstämma. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts skall ändring kunna ske i valberedningens sammansättning. Valberedningens mandatperiod skall sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

 

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsens fullständiga förslag kommer att publiceras på bolagets hemsidan senast den 2 maj 2012.

 

Handlingar till stämman

Handlingar inför årsstämman kommer senast från och med den 2 maj 2012 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.tethysoil.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

 

Stockholm i april 2012

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

 

-----------------------------------------------------------------

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Bilagor

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).