Block 3&4

Tethys Oil förvärvade 2007 andelar i licensen Block 3&4. Blocken omfattar en yta om 29 130 km2 i den östra delen av centrala Oman. Tethys Oil har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

2012 godkändes fältutbyggnadsplanen avseende Block 3&4 och prospekterings- och produktionsvillkoren förlängdes till 2040. Produktion har inletts på tre områden på Blocken; produktionsområdena Farha South, Saiwan East och Shahd. Sedan testproduktionssystemet sattes i drift i augusti 2010 har Tethys Oils andel av produktionen (före statens andel) ökat från omkring 200 fat per dag till cirka 12 000 fat per dag under 2017. Under 2017 gjordes tre nya fynd genom prospekteringsborrning: Erfan, Ulfa och Samah.

Produktionsområdet Farha South
Det huvudsakliga produktionslagert på Farha South området är sandstenen Barik på ett djup om cirka 1 600 meter. Oljan i Farha Southfältet är inte fångad i en stor sammanhängande reservoar, utan finns istället i mindre förkastningsblock som oftast ligger bredvid varandra. 3D-seismik har varit avgörande för att kunna kartlägga dessa förkastningsblock.

Den låga gashalten i reservoaren samt avsaknad av ett vattentryck i Bariklagret, som ger naturligt tryckunderstöd, gör att pumpar och vatteninjicering är nödvändigt. Vatten injiceras i reservoaren genom injiceringsborrhål för att öka trycket och därigenom öka produktionen. Oljan från Barikreservoaren håller hög kvalitet, mer än 40 grader API, och har inga svavelföroreningar.

Produktionsområdet Shahd
På Shahdområdet produceras oljan huvudsakligen från karbonatlagret Lower Buah omkring 2 000 meter under markytan. Olja produceras också från karbonaten Khufai och från sandstenen Lower Al Bashir. Oljan från Lower Buah håller en kvalitet om cirka 38 grader API. Liksom på Farhafältet består inte Lower Buahlagret av en stor sammanhängande reservoar, utan oljan är istället fångad i mindre reservoarer.

Produktionsområdet Saiwan East
På Saiwan East området utvinns oljan från karbonaten Khufai som är belägen mellan 1 700 meter och 2 400 meter under markytan. Khufai-reservoaren var tidigare okänd som en oljeproducent i Oman. Oljan från Saiwan East håller en kvalitet om i genomsnitt 32 grader API.

Nya området
Under 2017 genomfördes fyra prospekteringsborrningar som resulterade i de tre nya fynden Erfan, Ulfa och Samah. Dessa tre fynd har givit över 17 miljoner fat av betingade resurser 2C och majoriteten av de cirka fem miljoner fat i 2P-reserver som tillfördes 2017. Att utveckla dessa betingade resurser är betingat av det pågående utvärderingsprogrammet samt också ett arbetsprogram och en budget för att utveckla dessa resurser.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com