Olika typer av olja

Farha Plant Downstream Sep 570

Flytande petroleum som pumpas ut ur ett borrhål i marken kallas för råolja. Råolja består främst av kol och väte men även i varierande grad av syre, svavel, kväve och helium. Det finns olika standardtyper av olja för olika geografiska regioner, till exempel West Texas Intermediate (WTI), Brent och Omani blend. Råolja klassificeras även efter dess kemiska sammansättning, främst densitet och svavelhalt. Råolja med låg svavelhalt klassificeras som söt och råolja med låg densitet klassificeras som lätt. Råoljans densitet mäts i förhållande till vattens densitet enligt American Petroleum Institute (API); om oljans API är högre än 10 flyter den på vatten. Om densiteten är lägre än 10 skulle den sjunka. Tung olja definieras som all flytande petroleum med en API lägre än 20. Tung olja är svårare att producera, dyrare att förfina och förbränningen är mer förorenande.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).