Definitioner

Fat (BBL)
Oljeproduktion anges ofta i antal fat per dag (barrel per day). Ett fat olja = 159 liter, 0,159 kubikmeter.

BOE Fat oljeekvivalenter
Volymenhet för petroleumprodukter. Mäts som den energimängd som frigörs vid förbränning av olika petroleumsorter. BOE används av olje- och gas bolag som ett sätt att kunna kombinera olja och gas reserver samt produktion i ett gemensamt mått. Motsvarar cirka 5 800 kubikfot gas eller 1 700 kWh.

BOPD
Fat olja per dag

API
Ett mått som utvecklats av American Petroleum Institute (API) för att mäta hur lätt eller tung en petroleumvätska är jämfört med vatten. Om API är högre än 10 är det en lättare produkt och flyter på vatten, om det är lägre än 10 är den tyngre och sjunker. Måttet är utformat så att det i normalfallet ligger mellan 10° and 70° API. Som ett exempel är Brent en lättolja och har en API på 38,06°.

Block
Ett lands prospekterings- och produktionsareal är uppdelad i olika geografiska block. Avtal ingås med värdlandet som beviljar bolaget rätten att prospektera och producera olja och gas inom det specificerade området i utbyte mot att bolaget betalar en licens och royalties på produktion. (Kallas också koncession eller licens).

Blow-out
Okontrollerat utsläpp av olja, gas eller vatten från en oljebrunn.

Brentolja
En referensolja för de olika oljetyperna i Nordsjön, används som utgångspunkt för prissättning. API ligger runt 38°. WTI (West Texas Intermediate) och Dubai är andra referensoljor.

Cost oil
Den andel av producerad olja som används för att täcka löpande driftskostnader och för att återfå tidigare prospekterings-, utvärderings- och utbyggnadskostnader.

Downstream
Oljeverksamhet som verkar inom raffinering och distribution av oljan i form av drivmedel, eldningsolja eller som råvara till den petrokemiska industrin.

EPSA
Prospekterings- och produktionsdelningsavtal

Farma ut/ farma in
Innehavaren av andelar i en oljelicens kan överlåta (farma ut) andelar till ett annat bolag i utbyte mot att detta bolag övertar delar av arbetsåtagandet på licensen, till exempel bekostar en borrning eller en seismisk undersökning inom en viss tid. I gengäld får det inbjudna bolaget del i eventuella framtida intäkter. Om villkoren uppfylls får bolaget behålla licensandelarna, om inte tas andelarna tillbaka av den ursprungliga innehavaren. Detta kallas för att ”farma in” och ”farma ut”.

Förkastning
En spricka i berggrunden där en förskjutning har skett av ett block av berg relativt ett annat block.

HSE
Hälsa, säkerhet och miljö

Injektionsbrunn
En brunn där gas eller vatten sprutas in för att öka trycket i en reservoar. Genom att injicera gas eller vatten (eller både och) kan man öka utvinningsgraden.

Kolväten/ Hydrokarboner
Ämnen sammansatta av grundämnena väte (hydrogen, H) och kol (karbon, C). Om en förekomst huvudsakligen innehåller lätta hydrokarboner är de oftast i gasform och reservoaren kallas då ett gasfält. Är det i huvudsak tyngre hydrokarboner så är de i vätskeform och reservoaren kallas för oljefält. Under vissa betingelser kan det finnas båda typer i reservoaren, då ligger gasen som en kappa över oljan. Olja innehåller alltid en viss del lätta hydrokarboner som frigörs vid produktion, så kallad associerad gas.

Koncession
Avtal som ingåtts med värdlandet och som reglerar bolagets rätt att prospektera och producera olja och gas inom ett definierat område, i utbyte mot licensavgift och royalties på produktionen till landets regering. (Kallas också block eller licens.)

Kondensat
Flytande kolväte med låg densitet som vanligen förekommer vid naturgasfyndigheter. Dess flytande form beror på om temperatur- och tryckförhållandena  i reservoaren möjliggör kondensation.

Leads
Leads är möjliga ansamlingar av kolväten där mer geologisk data behöver samlas in och analyseras innan de kan kallas för ett prospekt, på vilket borrning anses vara möjlig att genomföra.

Licens
Tillstånd att leta efter och producera olja och gas. Olje- och naturgastillgångar ägs av det land i vilket fyndigheten finns. Oljebolagen erhåller tillstånd av respektive lands myndighet att prospektera efter samt utvinna olja och naturgas. Dessa tillstånd kan kallas för koncession, tillstånd, produktionsdelningsavtal eller licens beroende på vilket land det handlar om. En licens består vanligtvis av två delar; en prospekteringslicens och en produktionslicens.

Loggdata
Resultatet av undersökningar som samlar in data från borrkärnan och omkringliggande bergsformationer, som normalt sett består av spår och kurvor. Dessa tolkas för att ge information om förekomsten av olja, gas och vatten.

Onshore
Beteckning för verksamhet på land.

Offshore
Beteckning för verksamhet till havs.

Operatör
Den medlem i ett joint venture som är utnämnd till att leda arbetet på ett olje- eller gasfält. Bolaget måste godkännas av landets myndighet.

Porositet
Porositeten hos ett bergmaterial bestäms genom att mäta mängden hålrum inuti, och avgöra hur stor andel av den totala volymen av materialet som består av hålrum.

Produktionsborrning
En borrning gjord inom ett område med bevisade reserver för produktion av olja eller gas.

Profit oil
Den återstående andelen av oljan som produceras efter att royalties har betalats och kostnadstäckning har skett via ”cost oil” (se begreppet ovan). “Profit oil” delas i enlighet med produktionsdelningsavtalet och licensandel.

Prospekt
Ett geografiskt område där prospektering visat innehåll av sedimentära bergarter och strukturer som kan vara gynnsamma för förekomst av olja eller gas.

Prospekteringsborrning
Borrning gjord i syfte att undersöka om det finns kolväten inom ett visst område.

PSA
Produktionsdelningsavtal

Reserver och resurser

Reservoar
En samling av olja eller gas i en porös typ av bergart med god porositet, som sandsten eller kalksten.

Råolja
Den olja som produceras ur en reservoar sedan gasen separerats bort. Råoljan är ett fossilt bränsle som bildats av växt- och djurmaterial för flera miljoner år sedan.

Seismisk data
Seismiska undersökningar görs för att kunna beskriva geologiska strukturer i berggrunden. En källa, som till exempel vibrationsenhet, dynamit, ljudsignaler (skott) sänder akustiska eller elastiska vibrationer som överförs från markytan eller havsytan och reflektionerna fångas upp av särskilda mätinstrument för att analysera och lokalisera förekomster av kolväten.

Spräckning/ frakturering
En metod att genom att pumpa in vätska med högt tryck, spräcka isär berg för att frigöra olje- och gastillgångar

Spudda
Att påbörja borrning.

Torrt hål
Borrning som inte påvisar några kommersiellt utvinningsbara kolväten

Tung råolja
Tung olja är olja som flödar långsamt. Den benämns tung eftersom dess densitet eller gravitet är högre än lätt oljas. Tungolja definieras som all flytande petroleum som har en API lägre än 20°. Den är svårare att producera med konventionella metoder, är dyrare att förfina och förbränningen är mer förorenande.

Sandsten
En sedimentär bergart, vars korn framförallt är av sandstorlek. Termen används ofta för att antyda konsoliderad sand eller en sten bestående av övervägande kvartssand, även om den ofta innehåller fältspat, stenfragment, glimmer och många andra mineralkorn som hålls samman med kiseldioxid eller en annan typ av cement. Den relativt höga porositeten och genomsläppligheten av sandsten gör den till en bra bergart i reservoarer.

Upstream
Verksamhet inom oljeindustrin inriktad på att söka, finna och producera råolja och naturgas.

Utvärderingsborrning
En borrning som ingår i ett borrprogram för att undersöka den fysiska omfattningen, reserver och möjlig dagsproduktion

WTI
West Texas Intermediate – den huvudsakliga referensoljan för prissättning av den nordamerikanska oljan. API runt 39.6°

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com