TREDJE KVARTALET OCH NIOMÅNADERSRAPPORT PER 30 SEPTEMBER 2016

Tredje kvartalet 2016
* Produktionen uppgick till 12 297 fat per dag, upp 1 procent jämfört
  med andra kvartalet 2016  
* Intäkter uppgick till MUSD 26, upp 26 procent jämfört med andra
  kvartalet 2016
* EBITDA uppgick till MUSD 16, upp 86 procent jämfört med andra
  kvartalet 2016
* Resultat efter skatt uppgick till MUSD 6, jämfört med MUSD -3 andra
  kvartalet 2016
* Vinst per aktie uppgick till USD 0.19 under tredje kvartalet 2016
* Extra bolagsstämma 25 oktober 2016 beslutade att distribuera SEK 3,00
  per aktie genom ett inlösenprogram. Inlösenprogrammet kommer att vara
  genomfört i slutet av november och totalt kommer cirka MUSD 12 att
  distribueras


| MUSD (om inte annat anges) | Tredje kvartalet 2016 | Andra kvartalet 2016 |
Tredje kvartalet 2015 | 
|   |   |   |   |
| Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat | 12 297 | 12 164 | 10 087 |
| Försäljning efter statens andel, fat | 501 167 | 740 844 | 584 399 |
|   |   |   |   |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 45,8 | 35,9 | 61,8 |
|   |   |   |   |
| Intäkter | 26 | 21 | 30 |
| EBITDA | 16 | 8 | 18 |
| Rörelseresultat | 4 | -3 | 8 |
| Periodens resultat | 6 | -3 | 8 |
| Nettokassa | 48 | 41 | 59 |
| Investeringar i olje- och gastillgångar | 9 | 9 | 13 |
|   |   |   |   |
| Vinst per aktie, USD | 0,19 | -0,09 | 0,23 |

 

| MUSD (om inte annat anges) | Nio månader 2016 | Nio månader 2015 |
|   |   |   |
| Genomsn. dagsproduktion före statens andel, fat | 12 224 | 9 417 |
| Försäljning efter statens andel, fat | 1 773 929 | 1 438 310 |
|   |   |   |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 38,6 | 60,7 |
|   |   |   |
| Intäkter | 66 | 81 |
| EBITDA | 34 | 45 |
| Rörelseresultat | 1 | 19 |
| Periodens resultat | 1 | 20 |
| Nettokassa | 48 | 59 |
| Investeringar i olje- och gastillgångar | 34 | 35 |
|   |   |   |
| Vinst per aktie, USD | 0,03 | 0,58 |

 

Brev till aktieägare

 

Vänner och investerare,

En avgörande faktor för vår verksamhet, oljepriset, stabiliserades
ytterligare under tredje kvartalet efterhand som efterfrågan fortsatte
att öka och, än viktigare, oljeproducenter indikerade tydligt att allt
lägre priser inte är ett hållbart långsiktigt alternativ. Det stärkte
oss i vår uppfattning om att långsiktiga priser under USD 40 till 45 per
fat olja är högst osannolika. Likaså är uthålliga priser över USD 55 per
fat olja inte troliga i det kortsiktiga perspektivet. Till dess att mer
klarhet råder kring vad den verkliga marginalkostnaden är för
amerikanska skifferoljeproducenter, och hur lätt sådana producenter har
att attrahera nytt kapital, så kommer prognoser om prisökningar
fortsatta vara osäkra.

 

Oljeproduktion

En annan avgörande faktor är produktionen, och under 2016 pumpar Tethys
Oil upp mer olja än någonsin tidigare. Den genomsnittliga
dagsproduktionen av olja uppgick till 12 297 fat per dag, den högsta i
bolagets historia. Vår produktion har ökat över 20 procent jämfört med
det tredje kvartalet 2015.

 

Operativa kostnader

En tredje viktig faktor är de operativa kostnaderna, och Tethys Oils
operativa kostnader per fat är väsentligt lägre under 2016 än föregående
år till följd av generella kostnadsreduktioner och högre produktion. De
operativa kostnaderna per fat uppgick under 2015 till mellan USD 10,3
och 14,4 per fat och har under 2016 sjunkit till mellan USD 7,3 och 9,3
per fat.

 

Solida finansiella resultat

Efter högre erhållna oljepriser, högre produktion och lägre operativa
kostnader per fat, vände Tethys Oil åter till lönsamhet under kvartalet
och kan rapportera ett resultat för perioden om MUSD 6. Våra intäkter
steg med 26 procent jämfört med föregående kvartal och uppgick till MUSD
26 och EBITDA ökade med 86 procent till MUSD 16. Våra investeringar i
olje- och gastillgångar fortsatte på oförändrad nivå och uppgick till
MUSD 9. Vårt kassaflöde, som har fortsatt vara positivt under året,
stärktes ytterligare och kassaflödet efter investeringar i olje- och
gastillgångar uppgick till MUSD 6. Tethys Oils finansiella ställning har
stärkts under kvartalet och nettokassan uppgick till MUSD 48 per sista
september.

 

Distribution till aktieägarna

Då vårt projekt i Oman har visat sig vara så robust som vi hade
anledning att förvänta, och baserat på vår starka finansiella ställning
i kombination med vår förmåga att fortsätta generera fritt kassaflöde,
till och med på nivåer under USD 40 per fat, öppnades möjligheten att
åter väcka frågan om kontantdistribution till aktieägarna. En extra
bolagsstämma i slutet av oktober beslutade om en extra distribution om
SEK 3,00 per aktie genom ett inlösenprogram. Efter att detta
inlösenförfarande slutförts i november, och också inklusive
återköpsprogrammet av aktier under året, kommer vi att ha överfört
omkring MSEK 151 (MUSD 18) till aktieägarna under året, ett tydligt
tecken på väsentlig finansiell styrka.

 

Utsikter

Även om vi är mycket glada över att kunna rapportera mer av allt under
det tredje kvartalet, så siktar vi högre. Vi är hoppfulla om att
borrprogrammet under det fjärde kvartalet kommer öka produktionen och
resultera i ett nytt produktionsrekord i slutet på året.

Under fjärde kvartalet kommer också intressant prospektering ske,
framförallt i området mellan Shahd- och Farha Southfälten. Avhängigt
resultatet av denna prospektering, kan vi komma att fastställa en
överbryggning mellan fälten i de tre huvudsakliga producerande
reservoarerna – Buah, Khufai och Barik. Utöver vår organiska tillväxt
fortsätter vi utvärdera nya projekt i hög takt.

Så fortsätt följ oss, de spännande tiderna fortsätter!

 

Stockholm i november 2016

 

Magnus
Nordin                                                              

Verkställande direktör

 

 

Konferenssamtal

Datum: tisdag, 1 november 2016

Tid: 10.00 CET

 

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande
alternativ:

 

För att delta via telefon, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 564 74

Schweiz: +41 225 675 541

UK: +44 203 364 5374

Nordamerika: +1 855 753 2230

 

För att delta via webben:

Länk till webbsändningen: http://edge.media-server.com/m/p/6yptaty6

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 00

 

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 1 november 2016 kl. 07:30 CET.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com