Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2014


 • Produktionen under tredje kvartalet har ökat med 17 procent jämfört med
  andra kvartalet 2014. Total produktion uppgick till 772 722 fat motsvarande
  8 399 fat per dag. Ökningen beror huvudsakligen på fortsatt framgångsrik
  utvärdering av Lower Buah (inklusive B4EW4) och fortsatt implementering av
  vatteninjiceringsprogrammet i Farha South-området
 • Intäkter tredje kvartalet 2014 uppgick till MSEK 296 jämfört med MSEK 245
  för det andra kvartalet 2014, en ökning med 21 procent. Den starka
  försäljningsutvecklingen beror huvudsakligen på produktionsökningen under
  kvartalet
 • Resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2014 uppgick till MSEK 167,
  vilket är en ökning med 56 procent jämfört med MSEK 107 för det andra
  kvartalet 2014. Stark försäljningstillväxt och avsevärt lägre finansiella
  kostnader till följd av övergången från nettoskuld till nettokassa mot
  slutet av andra kvartalet förklarar huvudsakligen ökningen av resultat
 • Vinst per aktie före och efter utspädning under tredje kvartalet 2014
  uppgick till SEK 4,71 jämfört med SEK 3,02 för det andra kvartalet 2014
 • Styrelsen har beslutat att inleda ett återköpsprogram av egna aktier

 


┌─────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│               │Tredje   │Andra   │Tredje   │% Q2 2014 │
│MSEK (om inte annat anges)  │kvartalet │kvartalet │kvartalet │mot Q1 2014│
│               │2013    │2014    │2014    │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Produktion före statens   │442 352  │658 123  │772 722  │17%    │
│andel, fat          │      │      │      │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Genomsnittlig dagsproduktion │4 808   │7 232   │8 399   │16%    │
│före statens andel (bbl)   │      │      │      │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Försäljning efter statens  │213 397  │350 059  │399 352  │14%    │
│andel, fat          │      │      │      │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Genomsnittligt        │102,13   │105,89   │107,57   │2%     │
│försäljningspris per fat, USD│      │      │      │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Försäljning olja och gas   │142    │245    │296    │21%    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rörelseresultat       │60     │134    │173    │29%    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│EBITDA            │96     │192    │232    │21%    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Periodens resultat      │52     │107    │167    │56%    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Vinst per aktie före och   │1,46    │3,02    │4,71    │56%    │
│efter utspädning, SEK    │      │      │      │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nettoskuld/(nettokassa)   │174    │(3)    │(161)   │5 267%   │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Investeringar        │60     │69     │45     │-35%    │
└─────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

 

┌─────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────────┐
│MSEK (om inte annat anges)      │Nio månader│Nio månader│% 9m 2014 mot │
│                   │2014    │2013    │9m 2013    │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Produktion före statens andel, fat  │2 039 427 │1 210 673 │68%      │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Genomsnittlig dagsproduktion före  │7 470   │4 435   │68%      │
│statens andel (bbl)         │      │      │        │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Försäljning efter statens andel, fat │1 030 193 │579 751  │78%      │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Genomsnittligt försäljningspris per │106,72   │105,64   │1%       │
│fat, USD               │      │      │        │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Försäljning olja och gas       │736    │399    │84%      │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Rörelseresultat           │390    │233    │67%      │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│EBITDA                │553    │331    │67%      │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Periodens resultat          │332    │196    │69%      │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Vinst per aktie före och efter    │9,35    │5,50    │70%      │
│utspädning, SEK           │      │      │        │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Nettoskuld/(nettokassa)       │(161)   │174    │N.m.      │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┤
│Investeringar            │158    │208    │-24%      │
└─────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┘

 

Vänner och investerare,

Vi är stolta över att kunna presentera ännu ett rekordkvartal för Tethys Oil.
Under det tredje kvartalet 2014 producerade vi mer olja än någonsin tidigare,
vilket resulterade i intäkter om MSEK 296. Vårt EBITDA för kvartalet uppgick
till MSEK 232 och resultatet till MSEK 167. Från andra till tredje kvartalet
ökade vår oljeproduktion med 16 procent, och vi har producerat över 8 000 fat
olja per dag under samtliga månader i tredje kvartalet. Produktionen i
september utgör ett nytt rekord om 8 404 fat olja per dag.

Vi fortsätter att borra, både i Lower Buah-området och längs Farha-trenden. Den
länge emotsedda prospekteringsborrningen LE-1 har avslutats och borrhålet är
under utvärdering. Och som komplement till borrningarna pågår en stor
seismikstudie i den centrala delen av Block 4.

Så, från ett bolagsperspektiv var utvecklingen under det tredje kvartalet
nästan ointressant, stabilt framåt – mer av samma och nya rekord inom
försäljning och produktion. Men världen omkring oss förblev inte densamma. För
första gången på flera år skedde en väsentlig förändring av oljepriset. Detta
har inte påverkat oss än, men försäljningen från december 2014 kommer att ske
till ett lägre oljepris. Är detta ett problem? Inte för oss. Självklart kommer
våra intäkter inte att bli lika stora med ett lägre oljepris, men även med
rådande priser genererar bolagets fokus på onshore konventionella kolväten
omfattande kassaflöden. Våra planer för utvecklingen av Block 3 och 4 förändras
inte på dessa prisnivåer.

Vår rekordstarka finansiella ställning är inte bara tillräcklig för att
fortsätta våra arbetsprogram, den ger också utrymme för att påbörja ett
aktieåterköpsprogram. Med nästan MSEK 200 i likvida medel i slutet av det
tredje kvartalet och en outnyttjad kreditlina på MUSD 100 kan ett lägre
oljepris egentligen vara mer av en möjlighet än ett problem. Jag vill inte gå
så långt som att säga att vi välkomnar ett lägre oljepris, inte ens
tillfälligt, men det kommer att skapa möjligheter som inte fanns då priserna
var högre.

Så fortsätt följa oss – framtiden är fortsatt lovande!!

 

Stockholm i november 2014

 

Magnus Nordin                                                               

Verkställande direktör                                 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike.
Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

 

(för fullständig rapport, vänligen se bifogad fil)

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com