Tillfällig förändring av antalet aktier och röster i Tethys Oil

Tethys Oil har, enligt tidigare offentliggjort beslut från årsstämman, påbörjat ett inlösenförfarande där varje aktie i Tethys Oil har delats upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Uppdelning har resulterat i att antalet aktier och röster i Tethys Oil har förändrats. Förändringen är tillfällig eftersom samma årsstämma även beslutade om inlösen av de nya aktierna.

Per den 31 maj 2019 uppgår det totala antalet aktier till 71 792 620, varav 35 896 310 ordinarie aktier och 35 896 310 inlösenaktier. Det totala antalet röster har också ökat från 35 896 310 till 71 792 620.

Inlösenaktierna handlas på Nasdaq Stockholm till och med 7 juni 2019. Med avstämningsdag den 11 juni 2019 kommer inlösenaktierna automatiskt att bli inlöst mot en kontant ersättning om 6,00 SEK. Därefter kommer antalet antal utestående aktier och röster att återgå till 35 896 310.

Denna information är sådan som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 8:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com