Tethys Oils valberedning för årsstämman 2016

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 13 maj 2015 har en
valberedning bildats inför årsstämman 2016. Följande ledamöter ingår i
valberedningen:
Erik Norman, representerar sig själv

Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited

Niklas Antman, representerar Incentive AS

Dennis Harlin, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Vid valberedningens första möte valdes Erik Norman till ordförande.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2016 framlägga
förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman,
arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för
revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, beslut om processen för valberedning
2017, ordförande på årsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den
31 mars 2016, vända sig till valberedningens ordförande på:
nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB,
Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2016 planeras att hållas i Stockholm 18 maj 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion omkring 10 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com