Tethys Oils valberedning för årsstämman 2015

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 14 maj 2014 skall en
valberedning bildas inför årsstämman 2015. Följande ledamöter ingår i
valberedningen:
Jan Risberg, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited

Göran Källebo, representerar sig själv

Staffan Knafve, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2015 framlägga förslag
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för
styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell
ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande,
beslut om processen för valberedning 2016, ordförande på bolagsstämma, samt val
av revisorer.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars
2015, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller
skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B,
SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2015 planeras att hållas i Stockholm 13 maj 2015.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com