Tethys Oils reservutveckling 2019 – Reserversättningsgrad för 2P reserverna uppgick till 116 procent

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2019 uppgick till 17 336 tusen fat (mbo) i bevisade reserver (1P), 26 112 mbo i bevisade och sannolika reserver (2P) och 36 919 mbo i bevisade, sannolika och möjliga reserver (3P). Reservrapporterna för 2019 och 2018 reviderades av ERCE, ett oberoende revisionsföretag för olje- och gasreserver.

Utveckling av reserver, Block 3&4 (reviderade)
mbo 1P 2P 3P
Totalt 31 december 2018 16 735 25 357 35 884
Produktion 2019 -4 684 -4 684 -4 684
Tillägg och uppdateringar 5 285 5 439 5 719
Summa 31 december 2019 17 336 26 112 36 919
Reserversättningsgrad, 113% 116% 122%

Tilläggen och uppdateringar inkluderar överföring av betingade resurser till reserver från det pågående utvärderingsprogrammet av Ulfa, Samha och Erfanfälten, positiva revideringar av reserverna på fälten Farha South och Shahd och ett mindre mängd reserver hänförliga till fyndet Masarrah-1, prospekteringsborrningen som genomfördes under 2019.

Baserat på ERCEs model uppgår Tethys Oils andel av reserverna efter statens andel (net entitlement) till 8 444 mbo i 1P, 11 437 mbo i 2P och 12 719 i 3P.

Utöver reserverna publicerar Tethys Oil även betingade resurser. Huvuddelen av de uppskattade betingade resurserna avser Ulfa, Samha och Erfanfälten. Att utveckla de betingade resurserna är betingat av resultaten från det pågående utvärderingsprogrammet samt också ett arbetsprogram och en budget för att utveckla dessa resurser.

Betingade resurser, Block 3&4 (reviderade)
mbo 1C 2C 3C
Summa 31 december 2019 5 094 13 458 26 468

Rapporterna är framtagna enligt 2018 Petroleum Resources Management System (PRMS2018), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2020 kl. 19:40 CET.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com