Tethys Oils innehav av egna aktier har minskat under 5 procent

I enlighet med det beslut fattat av årsstämman den 13 maj 2020 har Tethys Oil AB (publ) (“Tethys Oil”) dragit in 3 238 352 egna aktier som tidigare återköpts av bolaget.

Efter indragningen av egna aktier uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Tethys Oil till 33 056 608. Tethys Oil innehar inte längre några egna aktier. 

Aktiekapitalet om 6 050 862,2350 SEK är oförändrat, eftersom det, samtidigt med beslutet att minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier, beslutats att öka aktiekapitalet genom en överföring från fritt eget kapital till aktiekapitalet (fondemission). Detta har skett utan att några nya aktier emitterats. Härigenom har aktiekapitalet återställts till samma belopp som före minskningen. Varje akties kvotvärde ändras från cirka 0,166714 kronor till cirka 0,183045 kronor.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2020 kl. 17:40 CEST.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com