Tethys Oil Tredje kvartalet 2012 Nio månader 2012

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)
Tredje kvartalet 2012

 • 8 borrningar genomförda på Block 3 och 4 i Oman
 • Framgångsrik prospekteringsborrning på Block 4 i Oman – initialt flöde om
  2 400 fat olja per dag
 • Rekordstor produktion från Oman om 358 968 fat olja motvarande 3 902 fat
  olja per dag
 • Treårigt säkerställt obligationslån om MSEK 400 emitterat
 • Försäljning MSEK 116
 • Resultat MSEK 46
 • Vinst per aktie SEK 1,35

 

Nio månader 2012

 • Arbetet med exportpipeline slutfört på Block 3 och 4 Oman – togs i bruk i
  juni
 • 41 procents ökning av 2C betingade resurser till 13,8 miljoner fat
 • Rekordstor produktion från Oman om 945 530 fat olja motsvarande 3 451 fat
  olja per dag
 • MSEK 120 togs in i riktad emission av 3 miljoner aktier i maj 2012 
 • Försäljning om MSEK 414
 • Resultat MSEK 169, i stor utsträckning påverkat av nedskrivingar
 • Nedskrivningar MSEK 113
 • Vinst per aktie SEK 4,97

 

Händelser efter rapportperiod

 • Under oktober uppgick genomsnittlig total fältproduktion från Block 3 och 4
  i Oman till 13 814 fat olja per dag
 • I oktober deltog ett intressebolag till Tethys i en utfarmning av en
  litauisk licens till Chevron


 

┌──────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐
│         │1 jan 2012│1 jul 2012│1 jan 2011│1 jul 2011│        │
│MSEK (om inte   │- 30 sep │- 30 sep │- 30 sep │- 30 sep │1 jan 2011 - 31│
│annat anges)   │2012   │2012   │2011   │2011   │dec 2011   12 │
│         │     │     │     │     │månader    │
│         │9 månader │3 månader │9 månader │3 månader │        │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Produktion före  │945 530  │358 968  │225 554  │142 305  │423 469    │
│statens adel, fat │     │     │     │     │        │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Försäljning efter │549 720  │169 303  │77 654  │56 751  │147 228    │
│statens andel, fat│     │     │     │     │        │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Genomsnittligt  │     │     │     │     │        │
│försäljningspris │109,99  │101,09  │106,73  │111,79  │107,37     │
│per fat, USD   │     │     │     │     │        │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Försäljning olja │414    │116    │54    │41    │104      │
│och gas      │     │     │     │     │        │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Rörelseresultat  │167    │62    │39    │36    │83       │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│EBITDA      │316    │78    │39    │36    │84       │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Resultat     │169    │46    │25    │39    │69       │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Vinst per aktie, │4,97   │1,35   │0,76   │1,19   │2,12      │
│SEK        │     │     │     │     │        │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Likvida medel   │323    │323    │60    │60    │93       │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Eget kapital   │715    │715    │405    │405    │456      │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Långfristiga   │403    │403    │-     │-     │-       │
│skulder      │     │     │     │     │        │
├──────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Investeringar   │589    │147    │172    │151    │208      │
└──────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige.

Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified
Adviser.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 49 95;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com