Tethys Oil publicerar årsredovisning för 2012

Tethys Oil har publicerat årsredovisning för 2012. I årsredovisningen framgår
bolagets strategiska och finansiella mål och Tethys utdelningspolitik.
Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.tethysoil.com.
Vision och strategi

Tethys Oil ska erbjuda en välbalanserad och självfinansierande portfölj av
olje- och naturgastillgångar. Bolaget ska även sträva efter att driva
verksamheten på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt,
till fördel för alla intressenter.

 

Bolagets strategi innefattar:

 • Organisk tillväxt i befintliga projekt genom en aktiv ägarroll och genom
  att bygga strategiska partnerskap med målsättningen att påvisa reserver
  inom licensområden och att leda dessa i produktion
 • Tillväxt genom att investera huvudsakligen i utvärderingsprojekt onshore
  med stor potential och låga inträdeskostnader

 

I bolagets befintliga tillgångar är en aktiv ägarroll med strategiska partners
av central betydelse för att på bästa sätt realisera projektens potential.
Tillväxt väntas komma primärt från utvärderingsprojekt där olja eller naturgas
har påträffats, men där fynden tidigare bedömts oekonomiska av olika skäl.

 

Utdelningspolitik

Tethys Oils målsättning är att uppnå en hög avkastning på kapital genom
investeringar i olje- och naturgasprojekt och ingen utdelning förväntas därför
lämnas under de närmaste åren. Framtida utdelningspolitik kommer att bestämmas
utifrån bolagets finansiella ställning och investeringsmöjligheter.

 

Finansiella mål

De huvudsakliga investeringarna för kommersiell produktion av olja i större
skala i de producerande delarna av Block 3 & 4 i Oman är avklarade. Detta i
kombination med ett positivt kassaflöde från verksamheten innebär att Tethys
inte har något löpande finansieringsbehov för den befintliga verksamheten. En
stark kassa är betydelsefull för tillväxtstrategin.

 

Långfristiga mål för kapitalstruktur:

 • Skuldsättningsgrad 30–40%
 • Nettoskuld/EBITDA upp till 2x
 • Tillgång till stark kassa för att möjliggöra tillväxt

 

Målen för kapitalstrukturen är långsiktiga och Tethys kan frångå dem under en
kortare period eller under särskilda omständigheter.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com