Tethys Oil har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholm och offentliggör prospekt samt eget kapital per den 28 februari 2013


NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt Tethys Oil AB (publ) ("Tethys
Oil") för upptagande till handel på huvudlistan, varvid Tethys Oils aktier
följaktligen kommer att avnoteras från NASDAQ OMX First North. Första dag för
handel med Tethys Oils aktie på huvudlistan är planerad till den 2 maj 2013 och
sista dag för handel på NASDAQ OMX First North kommer därmed att vara den 30
april 2013. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, dvs.
"TETY". Aktien behåller även samma ISIN som tidigare, dvs. SE0001176298. Det
sker inte något utgivande av nya aktier och aktieägare i Tethys Oil behöver
inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.


För ytterligare information hänvisas till prospektet daterat den 23 april 2013
(”Prospektet”) som har upprättats med anledning av listbytet och har godkänts
av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Tethys Oils hemsida,
www.tethysoil.com, samt på Pareto Öhmans hemsida, www.paretosec.com. Med
anledning av prospektet offentliggör Tethys Oil även eget kapital per den 28
februari 2013 som vid denna tidpunkt uppgick till MSEK 906,3 att jämföras med
ett eget kapital om MSEK 860,1 per den 31 december 2012.

Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare till Tethys Oil och Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare i samband med noteringen.

”Efter nio år och en månad på First North, är vi mycket glada över att börja
handlas på Mid Cap-listan på NASDAQ OMX i Stockholm. Vi är övertygade om att
detta är en utmärkt plattform för fortsatt tillväxt,” säger Magnus Nordin,
verkställande direktör, Tethys Oil.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

 

Informationen är sådan som Tethys Oil ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 10.15.

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com