Tethys Oil AB (publ) har genomfört förtidsinlösen av sitt SEK 400 000 000 företagsobligationslån

Tethys Oil AB (publ) (“Tethys”) påkallade den 4 mars 2014 förtidsinlösen av
Tethys SEK 400 000 000 9,50% företagsobligation 2012/2015 (ISIN: SE0004808129).
Tethys har genomfört förtidsinlösen och betalat förtidsinlösenbeloppet
tillsammans med upplupen ännu inte betald ränta för samtliga obligationer.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn +46 70 576 6555,
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01, morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Tethys offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och
/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 8 april 2014, kl. 11.20.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com