TETHYS FÖRVÄRVAR YTTERLIGARE FRANSK LICENS


<p>
	<strong>Tethys Oil har ing&#229;tt avtal med Mouvoil S.A. om att
f&#246;rv&#228;rva en licensandel om 37,5 procent i en prospekterings- och
produktionslicens om 215 kvadratkilometer i det sydfranska departementet Gard
(se karta nedan).</strong></p> 
<p>
	F&#246;rv&#228;rvslikviden f&#246;r 37,5 procents andel i licensen uppg&#229;r
till 39 261 nyemitterade aktier i Tethys Oil samt 250 000 EUR kontant. Enligt
&#246;verenskommelsen ska Tethys ocks&#229; bekosta insamling av ny seismik
samt inom tv&#229; &#229;r bekosta en borrning, vilket &#228;r det
arbetsprogram som &#228;r fastst&#228;llt i licensvillkoren. Kostnaden f&#246;r
arbetet som Tethys skall bekosta, ber&#228;knas uppg&#229; till 1,5 MUSD.
Tethys har vidare m&#246;jlighet att f&#246;rv&#228;rva ytterligare 37,5
procents andel i licensen genom att bekosta en andra borrning. Tethys kan
d&#228;rigenom erh&#229;lla upp till 75 procents andel i licensen.</p> 
<p>
	Licensen, &#34;Permis du Bassin D&#39;Al&#232;s&#34;, t&#228;cker delar av
sedimentbass&#228;ngen Al&#232;s, inklusive tungoljef&#228;ltet Maruejols som
uppt&#228;cktes 1947. F&#228;ltet &#228;r kartlagt genom nio borrningar och
sm&#229; m&#228;ngder olja med en kvalitet om 14 grader API producerades mellan
1947-50 samt mellan 1980-82.</p> 
<p>
	Licensomr&#229;det t&#228;cker ocks&#229; minst tv&#229; strukturer p&#229;
ett djup om 1 400 meter respektive 2 000 meter som potentiellt kan
inneh&#229;lla konventionell olja. Den &#246;vre strukturen har ber&#228;knats
ha prospektiva resurser om 25 miljoner fat.</p> 
<p>
	Arbetsprogrammet fokuserar p&#229; den ytligt bel&#228;gna strukturen med
eventuell konventionell olja och under 2011 kommer 30 kilometer ny 2D-seismik
att insamlas. En prospekteringsborrning till ett djup om 1 400 meter planeras
under 2012. D&#228;rtill skall under 2011 en f&#246;rstudie genomf&#246;ras
avseende tungoljef&#228;ltet. Syftet &#228;r att ta fram det mest passande
pilotproduktionssystemet.</p> 
<p>
	Mouvoil S.A. &#228;r ett privat schweiziskt bolag, vars ledning har
m&#229;ng&#229;rig erfarenhet fr&#229;n franska multinationella oljebolag.
Mouvoil tilldelades licensen 2010.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>F&#246;r ytterligare information, v&#228;nligen kontakta</strong></p>
<p>
	Magnus Nordin, Verkst&#228;llande Direkt&#246;r, tfn: +46 70&#160;576 6555;
magnus@tethysoil.com</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	(F&#246;r karta, se bifogad fil)</p>
<p>
	-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------</p> 
<p>
	<strong>Tethys Oil AB (publ)</strong></p>
<p>
	Tethys Oil &#228;r ett svenskt energibolag med inriktning p&#229;
identifiering och utbyggnad av, samt produktion fr&#229;n, olje- och
naturgastillg&#229;ngar. Tethys k&#228;rnomr&#229;de &#228;r Sultanatet Oman,
d&#228;r Tethys till ytan &#228;r landets n&#228;st st&#246;rsta
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har
ocks&#229; licensr&#228;ttigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi
&#228;r att investera i projekt i omr&#229;den med k&#228;nda olje- och
naturgasf&#246;rekomster men som inte utv&#228;rderats fullt ut med modern
teknik. P&#229; s&#229; vis kan h&#246;g avkastning n&#229;s med begr&#228;nsad
risk.</p> 
<p>
	Aktierna &#228;r noterade p&#229; NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm.
Remium AB &#228;r Certified Adviser.</p> 
<p>
	Hemsida: www.tethysoil.com</p>
<p>
	&#160;</p>

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com