Tethys bokar bolagets första oljereserver i Oman

Tethys Oils bevisade och sannolika oljereserver i Sultanatet Oman per 31
december 2012 uppgick till 14,3 miljoner fat. Reserverna har reviderats av den
oberoende petroleumkonsulten DeGolyer and MacNaughton.
┌─────────────────────────────────────┐
│Reserver (Reviderade)        │
├───────────────────────┬───┬────┬────┤
│Mmbo          │1P │2P │3P │
├───────────────────────┼───┼────┼────┤
│Farha Southfältet, Oman│4,2│12,5│15,7│
├───────────────────────┼───┼────┼────┤
│Saiwan Eastfältet, Oman│0,9│1,4 │2,5 │
├───────────────────────┼───┼────┼────┤
│B4EW3-fyndet, Oman   │0,2│0,4 │0,5 │
├───────────────────────┼───┼────┼────┤
│Totalt         │5,3│14,3│18,7│
└───────────────────────┴───┴────┴────┘

 

Reserver i Farha Southfältet är endast hänförliga till Barikformationen.
Reserverna i Saiwan Eastfältet och i området kring fyndet B4EW3 finns i
Khufaiformationen.

Reserverna baseras på en oberoende revision av tredje part genomförd av
DeGolyer and MacNaughton ("D&M"). Rapporten är framtagen enligt 2007 Petroleum
Resources Management System (PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum
Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of
Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers
(SPEE).

Reservrapporten ersätter den tidigare rapporten från D&M avseende betingade
resurser. Tethys Oils oljeresurser i Sultanatet Oman per 31 december 2011
uppgick till 2,6 miljoner fat olja av betingade resurser 1C, 9,8 miljoner fat
2C och 12,4 miljoner fat 3C.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

Tethys har också indirekta intressen i reserver onshore Litauen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

 

Om reserver

Reserver definieras som den mängd olja, naturgas och relaterade ämnen som
förväntas vara utvinningsbara från kända ansamlingar från en viss tidpunkt och
framåt, baserat på

 • analys av borr-, geologisk-, geofysisk- och teknisk data
 • användandet av befintlig teknologi
 •  fastställda ekonomiska förhållanden, som generellt kan ses som rimliga och
  är offentliga

 

Reserverna delas in i tre kategorier beroende på säkerheten i uppskattningen.

Bevisade reserver är de reserver som med en hög säkerhet kan uppskattas vara
utvinningsbara. Det är troligt att den faktiska återstående mängden kolväten
som återstår att utvinnas kommer att vara större än uppskattade bevisade
reserver (1P).

Sannolika reserver är de reserver som är mindre säkra att bli utvunna än
bevisade reserver. Det är lika troligt att den faktiska återstående mängden
kolväten som återstår att utvinnas kommer att vara större likväl som mindre än
summan av uppskattade bevisade och sannolika reserver (2P).

Möjliga reserver är de reserver som är mindre säkra att bli utvunna än
sannolika reserver. Det är inte troligt att den faktiska återstående mängden
kolväten som återstår att utvinnas kommer att vara större än summan av
uppskattade bevisade, sannolika och möjliga reserver (3P).

 

Om betingade resurser

Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en
viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom att använda
etablerad teknik eller teknik som är under utveckling, men som inte är att anse
som kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser.

 

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com