Reviderat förslag om extraordinär kapitalöverföring till aktieägare, förslag att makulera återköpta aktier och Q1 2020 uppdatering om kassa

Styrelsen i Tethys Oil har mot bakgrund av den senaste marknadsutvecklingen beslutat att revidera sitt förslag till extraordinär kapitalöverföring till aktieägare. Det ursprungliga förslaget var en extraordinär kapitalöverföring om SEK 6,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram. Styrelsen föreslår nu en extraordinär kapitalöverföring om SEK 3,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram. Förslaget om en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie kvarstår, men föreslås erläggas med en utbetalning om SEK 2,00 per aktie direkt efter årsstämman istället för som det ursprungligen föreslogs genom två utbetalningar om vardera SEK 1,00 per aktie i maj och november 2020. Styrelsens förslag motsvarar en sammanlagd distribution om SEK 5,00 per aktie genom utdelning och extraordinär kapitalöverföring, vilket sammanlagt uppgår till MSEK 165,3 (MUSD 16,3 vid rådande växelkurs). 

Styrelsen kommer också föreslå årsstämman att makulera 3 238 352 av de återköpta aktier som Tethys Oil innehar. Tethys Oils registrerade antal aktier uppgår till 36 294 960, varav Tethys Oil innehar 3 238 352 aktier (motsvarande 8,9 procent). Om årsstämman godkänner styrelsens förslag, kommer antalet registrerade aktier att reduceras till 33 056 608. Styrelsen kommer också att be årsstämman om ett förnyat bemyndigande att återköpa upp till 10 procent registrerade aktier. 

Tethys Oil hade per 31 mars 2020 en kassa om MUSD 77,7 efter att under första kvartalet återköpt aktier till en kostnad om MSEK 59,1 (MUSD 6,1).

”Även i dessa extraordinära tider ämnar Tethys Oil fortsätta att återföra kontanter till bolagets aktieägare, som gjorts tidigare, genom de olika medel som står till förfogande, såsom genom utdelningar, extraordinära kapitalöverföringar och återköp. Under de rådande marknadsförhållandena fann styrelsen det lämpligt att reducera den extraordinära utdelningen för att ge bolaget flexibilitet att möta fortsatt osäkerhet. Tethys Oils ledning och styrelse fortsätter att noggrant följa utvecklingen och kommer att överväga ytterligare kontanta återföringar till aktieägarna senare under 2020, förutsatt att marknadsförhållandena har stabiliserats och att koncernens finansiella position tillåter detta.,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil AB.

Årsstämma 2020 planeras att hållas i Stockholm den 13 maj 2020 kl. 15:00 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 20:28 CEST.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com