Reviderad investeringsguidning och uppdatering om COVID-19

Till följd av det kraftiga oljeprisfallet och den ökade osäkerheten kring coronapandemin, har Tethys Oil upprättat planer för att möjliggöra reducerade investeringar under 2020. Samtidigt som produktionsguidningen kvarstår oförändrad, har spannet för investeringsguidningen sänkts och vidgats jämfört med vad som tidigare offentliggjorts.

”Situationen som vi upplever nu saknar motstycke. COVID-19 pandemin och den extrema volatiliteten i energipriser utgör en enorm utmaning för hela världen. Tethys Oil arbetar nära relevanta myndigheter och partner för att säkerställa att vår personal är skyddad och att verksamheten fortsätter så normalt som möjligt. Vår starka finansiella position ger ytterligare säkerhet för alla Tethys Oils intressenter i denna svåra tid. Planerna som vi har upprättat syftar till att säkerställa att Bolaget förblir kassaflödespositivt under 2020 (före distribution till aktieägarna) också på ett oljepris om USD 30 per fat. Vi hyser hopp om att allting snart kan börja återgå till det normala, men till dess kommer vi noga följa utvecklingen och är beredda att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa vår personals säkerhet och bolagets finansiella stabilitet,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Reviderad guidning
Planer har upprättats för att möjliggöra en minskning och framflyttning av vissa investeringar samtidigt som rådande produktionsnivåer bibehålls och fortsatt flexibilitet finns för ytterligare förändringar i marknadsmiljön. Tethys Oils investeringar i olje- och gastillgångar under 2020 förväntas nu uppgå till MUSD 50 – 64 (tidigare MUSD 64 – 71). Produktionsguidningen är oförändrat och uppgår till en årlig genomsnittsproduktion från Block 3&4 i Oman om mellan 12 600 – 13 400 fat olja per dag före statens andel. Guidningen avseende operativa kostnader förblir också oförändrad, och förväntas uppgå till USD 11,5 per fat för helåret 2020. Vid nuvarande oljepriser och den reviderade investeringsguidningen förväntas Tethys Oils produktionsandel efter statens andel kommer att uppgå till 52 procent under 2020.

Uppdatering COVID-19
Till följd av utbrottet av COVID-19 har nödvändiga försiktighetsåtgärder införts för att skydda Tethys Oils anställda, entreprenörer och partners. Bolaget följer rekommendationer och riktlinjer från relevanta myndigheter och branschorganisationer. Personalnärvaro på kontoren i Muskat och i Stockholm har reducerats då arbete hemifrån har möjliggjorts. Merparten av kontorsmöten har ersatts med videokonferens. Tethys Oils ledning och styrelse följer noggrant utvecklingen och håller en hög beredskap.

På Block 3&4 har operatören vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att möjliggöra att verksamheten på fälten kan fortsätta på ett säkert sätt. De redan höga hygienkraven har skärpts ytterligare och skiftbytesrutiner har ändrats för att minimera fysisk kontakt mellan skiften. Beredskapsplaner finns om försörjningskedjor eller transporter skulle påverkas.

Operativ uppdatering
Tethys Oil fortsätter planera för en första prospekteringsborrning på Block 49, och arbetar med att kontraktera en lämplig borrigg. Diskussioner med borrentreprenörer fortgår. I slutet på mars 2020 erhöll Tethys Oil slutgiltigt myndighetsgodkännande att slutföra förvärvet av 20 procents intresseandel i Block 56. Tester av borrhål på Block 56 har fortgått under hela första kvartalet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2020 kl. 20:26 CEST.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com