Rapport för perioden 1 januari 2012 – 31 mars 2012


 • Väsentliga hänDelser
 • Resultatet för första kvartalet 2012 uppgick till TSEK 107 601
 • Försäljning av olja uppgick till TSEK 144 710 under första kvartalet 2012
 • Resultat och försäljning har påverats av försäljning december 2011 som
  utfördes i januari 2012 om TSEK 37 702
 • Oljeproduktionen före statens andel från Block 3 och 4 uppgick under första
  kvartalet 2012 till 284 481 fat
 • Vinst per aktie uppgick till SEK 3,31
 • Fem nya förkastningsblock på Farha South borrade – tre påträffade olja
 • Riktade nyemissioner om MSEK 120 genomförd i maj 2012
 • Likvida medel per den 31 mars 2012 uppgick till TSEK 67 947 (TSEK 93 105)


(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 49 95;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils
kärnområde är Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshorelicenser. Tethys strategi är
att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.

 

Bolaget har andelar i licenser i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna är
noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com