Rapport för perioden 1 januari 2011 – 30 september 2011

Väsentliga hänDelser    
 • Resultatet för tredje kvartalet 2011 uppgick till TSEK 38 627 (TSEK 66 923)
  och för de första nio månaderna TSEK 24 615 (TSEK 75 259). Det jämförande
  resultatet för niomånadersperioden och tredje kvartalet föregående år
  påverkades i betydande utsträckning av utfarmningen till Mitsui vilken
  tillförde resultatet TSEK 103 236. Markant ökad oljeförsäljning har
  positivt påverkat resultatet för tredje kvartalet 2011
 • Kassaflöde från verksamheten för det tredje kvartalet 2011 uppgick till
  TSEK 24 384 (TSEK  
 • -4 941) och för de första nio månaderna 2011 till TSEK 43 163 (TSEK  -27
  167)
 • Tethys genomsnittliga dagsproduktion, netto före avräkning av statens
  andel, uppgick under tredje kvartalet till 1 547 fat och för de första nio
  månaderna till 826 fat. Under oktober uppgick Tethys genomsnittliga
  dagsproduktion till 2 097 fat
 • Likvida medel per den 30 september 2011 uppgick till TSEK 60 331 (TSEK 190
  512)
 •  Tethys Oil ingick avtal med Odin Energi A/S avseende gemensamma
  investeringar i Östersjöområdet. Som en följd av detta avtal har Tethys Oil
  lånat ut MEUR 15,1 till Odin Energi
 • Under 2011 har 14 oljeborrningar genomförts på Block 3 och 4 onshore Oman


 

         1 jan 2011 1 jul 2011 1 jan 2010 1 jul 2010 1 jan 2010
          - 30 sep  - 30 sep  - 30 sep  - 30 sep  - 31 dec
         2011   9  2011   3  2010   9  2010   3  2010  12
         månader   månader   månader   månader   månader

Produktion, netto
till Tethys, före 225 554   142 305   9 077    9 077    41 764
statens andel
(fat)

Genomsnittligt
försäljningspris 106,73   111,79   -      -      80,56
per fat, USD

Försäljning olja 53 700   41 139   -      -      11 066
och gas, TSEK

Rörelseresultat, 38 664   36 204   93 765   99 773   100 661
TSEK

Resultat, TSEK  24 615   38 627   75 259   66 923   80 069

Vinst per aktie, 0,76    1,19    2,48    2,07    2,60
SEK

Likvida medel,  60 331   60 331   205 150   205 150   190 512
TSEK

Eget kapital,   405 039   405 039   376 473   376 473   380 055
TSEK

Långfristiga   -      -      -      -      -
skulder, TSEK

Investeringar,  172 065   150 779   -122 272  -155 613  -115 282
TSEK


   

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av samt produktion från olje- och naturgastillgångar. Tethys Oils
kärnområde är Oman, där Tethys Oil till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshorelicenser. Tethys strategi är
att investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.

Bolaget har intresseandelar i licenser i Oman, Frankrike och Sverige. Aktierna
är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är Certified Adviser.

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 679 4995;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn: +46 8 679 49 91; morgan@tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com