PROSPEKTERINGSBORRNING PÅBÖRJAD PÅ BLOCK 4 ONSHORE OMAN


Prospekteringsborrningen B4EW4 på Block 4 onshore Oman har påbörjats.
Borrningen utförs utanför området som kartlagts med 3D-seismik, omkring 20
kilometer väster om oljefältet Saiwan East. Borrningen skall undersöka fem
potentiellt oljeförande formationer, varav fyra har bevisats vara
kolväteförande på andra platser i Oman.


Borrning planeras ske till ett djup om 3 300 meter och planeras genomborra
formationerna Lower Al Bashir, Miqrat, Amin, Buah och Masirah Bay.
Sandstensformationen Lower Al Bashir är i produktion på Block 3.
Sandstensformationerna Miqrat och Amin samt kalkstensformationen Buah har alla
bevisats vara kolväteförande i andra borrhål på licensen, och alla tre
formationerna är i produktion på andra platser i Oman (gas och konventionell
olja). I sandstenen Masirah Bay har kolväte inte tidigare påträffats.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com