OPERATIV UPPDATERING OMAN

Borr- och utvecklingsprogrammet fortsätter planenligt på Block 3 och 4 onshore
Oman och produktionen är på rekordnivåer. Konstruktionsarbetet med större
enheter och ytterligare pipelineutbyggnad gör stora framsteg.
På Farha Southfältet på Block 3 har sammanlagt 11 borrningar genomförts och
färdigställts under första kvartalet 2012. Av dessa var fem prospekterings-/
utvärderingshål i Barikformationen i tidigare ej borrade förkastningsblock.
Dessa resulterade i upptäckten av tre nya oljeförande förkastningsblock. Två av
borrningarna var torra. Per sista mars 2012 var sammanlagt elva olika
förkastningsblock i produktion. Ytterligare förkastningsblock planeras att
borras under 2012.

Fyra produktionshål har borrats och färdigställts i tidigare borrade
förkastningsblock med syfte att öka produktionen. Två vatteninjiceringshål har
också borrats och färdigställts.

Konstruktionsarbeten med det permanenta produktionssystemet fortsätter. Den
första delen av pipelinen som förbinder Farha South med
produktionsanläggningarna på Saiwan East färdigställdes i februari och har
därefter varit i störningsfri produktion. Nya och större lagringstankar på
Saiwan och en pipeline som förbinder Saiwan med Alamstationen, knutpunkten till
den nationella omanska pipelinen, har byggts. Slutinstallationer pågår av denna
pipeline, och före slutet av andra kvartalet beräknas olja kunna transporteras
till Alam genom pipeline.

"Tethys aldrig varit operativt starkare än nu. Med producerande tillgångar i
två länder och med en väsentlig prospekteringspotential känner vi oss nu redo
att lämna First North och siktar på listning på huvudmarknaden. Vår målsättning
är att så snart som praktiskt möjligt, och senast inom 12 månader, ansöka om
notering på Nasdaq OMX Nordic, " säger Magnus Nordin, verkställande direktör
för Tethys Oil.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike, Litauen och Sverige. Tethys strategi är att
investera i projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som
inte utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås
med begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com