NYA BORRNINGAR OCH NYTT OJEFYND PÅ BLOCK 3 ONSHORE SULTANATET OMAN

Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman fortsätter. På Fahra-trenden har
borrningen FS-17 påträffat ytterligare ett oljeförande förkastningsblock. Fyra
produktionsborrhål har också borrats på oljefältet Farha South. På Block 3,
utanför Fahra-trenden, har prospekteringsborrningen Maha-1 inletts.
Prospekteringsborrningen Maha-1

Prospekteringsborrningen Maha-1 har påbörjats. Borrplatsen är belägen 1,5
kilometer sydost om det producerande borrhålet FS-11. Primärt borrmål är
sandstenen i Bariklagret på ett djup om cirka 1 500 meter. Borrning och
eventuell testning beräknas ta tre till fem veckor.

Prospekterings-/utvärderingborrningen FS-17

FS-17 borrades vertikalt för att undersöka Barikformationen längs
Farha-trenden. Borrplatsen är belägen 1,1 kilometer öster om borrplatsen FS-16,
i ett tidigare ej borrat förkastningsblock. Borrhålet borrades till ett djup om
1 246 meter. Sammanlagt genomborrades 32 meter oljeförande Bariksandsten,
vilket är den tjockaste sektion som hittills uppmätts längs Farha-trenden.
FS-17 har satts i testproduktion.

Fyra nya produktionsborrningar på oljefältet Farha South

Fyra nya produktionshål, FS-21, FS-22, FS-23 och FS-24, har också borrats och
färdigställts på oljeförande och tidigare borrade förkastningsblock på
oljefältet Farha South. I alla borrhål påträffades olja i Bariklagret. Alla
fyra borrhålen har kopplats upp mot testproduktionssystemet.

Om testproduktionssystemet

Långvariga produktionstester pågår både på Saiwan Eastfältet på Block 4 och på
Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna kommer att fortsätta variera
beroende på utformning av testprogrammet samt på tillgänglig transport- och
utrustningskapacitet.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i
projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte
utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med
begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com