GENOMSNITTLIG TESTPRODUKTION UNDER MAJ UPPGICK TILL 2 570 FAT OLJA PER DAG


<p>
	<strong>Testproduktion p&#229; Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman
forts&#228;tter med l&#229;ngvariga produktionstester av borrh&#229;l p&#229;
b&#229;de Saiwan Eastf&#228;ltet p&#229; Block 4 och Farha Southf&#228;ltet
p&#229; Block 3. Produktionsvolymerna varierar beroende p&#229; utformning av
testprogrammet och tillg&#228;nglig kapacitet. Under april och maj 2011 uppgick
produktionen fr&#229;n testproduktionssystemet (Early production System -
&#34;EPS&#34;) till sammanlagt 32&#160;123 fat respektive 79&#160;655 fat,
motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 1&#160;071 fat i april och
2&#160;570 fat i maj. Tethys andel av produktionen uppg&#229;r till 30 procent,
motsvarande 9&#160;637 fat i april och 23&#160;897 fat i maj, f&#246;re
avr&#228;kning av statens andel. </strong></p> 
<p>
	Sammanlagt 8 borrh&#229;l har genomg&#229;tt tester och varit i varierande
produktion, inklusive borrh&#229;len Farha South-7 och -10 som
f&#228;rdigst&#228;lldes och kopplades upp mot systemet under maj.</p> 
<p>
	Borrprogrammet p&#229; Block 3 och 4 forts&#228;tter, och de tv&#229;
borriggarna borrar nu Farha South-11 p&#229; Block&#160;3 och Saiwan East-8
p&#229; Block 4.</p> 
<p>
	Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners &#228;r Mitsui E&#38;P
Middle East B.V. med 20 procents andel och operat&#246;ren CC Energy
Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>F&#246;r ytterligare information, v&#228;nligen kontakta</strong></p>
<p>
	Magnus Nordin, Verkst&#228;llande Direkt&#246;r, tfn: +46 70&#160;576 6555;
magnus@tethysoil.com</p> 
<p>
	-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------</p> 
<p>
	<strong>Tethys Oil AB (publ)</strong></p>
<p>
	Tethys Oil &#228;r ett svenskt energibolag med inriktning p&#229;
identifiering och utbyggnad av, samt produktion fr&#229;n, olje- och
naturgastillg&#229;ngar. Tethys k&#228;rnomr&#229;de &#228;r Sultanatet Oman,
d&#228;r Tethys till ytan &#228;r landets n&#228;st st&#246;rsta
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har
ocks&#229; licensr&#228;ttigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi
&#228;r att investera i projekt i omr&#229;den med k&#228;nda olje- och
naturgasf&#246;rekomster men som inte utv&#228;rderats fullt ut med modern
teknik. P&#229; s&#229; vis kan h&#246;g avkastning n&#229;s med begr&#228;nsad
risk.</p> 
<p>
	Aktierna &#228;r noterade p&#229; NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm.
Remium AB &#228;r Certified Adviser.</p> 
<p>
	Hemsida: www.tethysoil.com</p>

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com