GENOMSNITTLIG TESTPRODUKTION UNDER JUNI UPPGICK TILL 3 450 FAT OLJA PER DAG


Testproduktion på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under
juni 2011 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early production
System - "EPS") till sammanlagt 103 505 fat, motsvarande en genomsnittlig
dagsproduktion om 3 450 fat. Under andra kvartalet uppgick produktionen
sammanlagt till 215 283 fat, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om
2 366 fat. Tethys andel av produktionen uppgår till 30 procent, motsvarande
31 051 fat i juni och 64 585 fat under andra kvartalet, före avräkning av
statens andel.


Långvariga produktionstester har skett på både Saiwan Eastfältet på Block 4 och
Farha Southfältet på Block 3. Produktionsvolymerna varierar beroende på
utformning av testprogrammet och tillgänglig kapacitet.

 

Testproduktionssystemet arbetar nära full kapacitet. Följaktligen kan borrhål
som redan varit i testproduktion under en längre tid komma att stängas ned, för
att göra det möjligt att grundligt testa nya borrhål. Olika sätt att öka
kapaciteten på EPS-systemet undersöks för närvarande samtidigt som arbetet att
ta fram ett mer permanent produktionssystem fortgår.

 

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i
projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte
utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med
begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com