FORTSATTA BORRFRAMGÅNGAR PÅ BLOCK 3 ONSHORE OMAN


Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman fortsätter. Ett prospekterings-/
utvärderingborrhål och två produktionsborrhål har framgångsrikt borrats,
färdigställts och kopplats upp mot testproduktionssystemet på oljefältet Farha
South på Block 3. Därtill har två vatteninjiceringshål borrats, och för
närvarande borras två nya produktionshål.

 


Prospekterings-/utvärderingborrning FS-16 ("FS-16") genomborrade vertikalt både
Barik och Lower Al Bashairformationerna. Borrplatsen är belägen 5,5 kilometer
nordöst om borrplatsen FS-5, i ett tidigare ej borrat förkastningsblock.
Borrhålet borrades till ett djup om 1 747 meter. Vid borrningen FS-16
påträffades Bariklagret på ett djup om 1 095 meter. Sammanlagt genomborrades 30
meter oljeförande sandsten. Olja påträffades också i Lower Al
Bashairformationen. Det övre Bariklagret har perforerats och satts i
testproduktion efter att en centrifugalpump ("electrical submersible pump -
ESP") installerats i borrhålet.

Två nya produktionshål har också borrats och färdigställts på oljeförande och
tidigare borrade förkastningsblock på Farha South, borrhålen FS-14 och FS-8. I
borrhålen påträffades olja både i Barik- och Lower Al Bashairlagren. FS-14
färdigställdes i det övre Bariklagret och FS-8 färdigställdes i Lower Al
Bashairlagret. Båda borrhålen har kopplats upp mot testproduktionssystemet för
att ingå i det långvariga produktionstestet av området. Produktionsvolymerna
kommer att fortsätta variera beroende på utformning av testprogrammet samt på
tillgänglig transport- och utrustningskapacitet.

Två vatteninjiceringshål har också borrats på Farha South. För närvarande
borrar de två verksamma borriggarna produktionsborrhålen FS-19 och FS-20.

Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle
East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L.
(Oman branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering och
utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar. Tethys
kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är landets näst största
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har också
licensrättigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi är att investera i
projekt i områden med kända olje- och naturgasförekomster men som inte
utvärderats fullt ut med modern teknik. På så vis kan hög avkastning nås med
begränsad risk.

Aktierna är noterade på NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm. Remium AB är
Certified Adviser.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com