Första kvartalet 2015


* Nytt produktionsrekord under första kvartalet 2015. Genomsnittlig
 dagsproduktion ökade på kvartalsbasis med 4 procent. Produktionen
 uppgick till 784 207 fat motsvarande 8 714 fat per dag
* Intäkter första kvartalet 2015 uppgick till MSEK 163 jämfört med MSEK
 310 för det fjärde kvartalet 2014, vilket motsvarar en minskning med
 47 procent kvartal till kvartal. Den minskade försäljningen beror både
 på en förändring om över 90 000 fat från överuttag till underuttag och
 lägre erhållna oljepriser
* Nettokassa om MSEK 371 per 31 mars 2015 jämfört med MSEK 347 per 31
 december 2014. Valutakurseffekten på likvida medel uppgick under
 första kvartalet 2015 till MSEK 44, vilket har påverkat resultatet
 positivt
* Resultat efter skatt för det första kvartalet 2015 uppgick till MSEK
 39. Resultatet innebär en ökning om 116 procent jämfört med MSEK 18
 för det fjärde kvartalet 2015. Resultatet för fjärde kvartalet 2014
 påverkades negativt av nedskrivningar om MSEK 127
* Vinst per aktie före och efter utspädning under första kvartalet 2015
 uppgick till SEK 1,11 jämfört med SEK 0,51 för det fjärde kvartalet
 2014
* Styrelsen föreslår årsstämman 2015 en värdeöverföring till aktieägarna
 om SEK 3,00 per aktie


| MSEK (om inte annat anges) | Första kvartalet 2015 | Fjärde kvartalet 2014 |
Första kvartalet 2014 | Förändring, % Q1 2015 mot Q4 2014 | 
| Produktion före statens andel, fat | 784 207 | 768 226 | 608 582 | 2% |
| Genomsnittlig dagsproduktion före statens andel (bbl) | 8 714 | 8 350 | 6 762
| 4% | 
| Försäljning efter statens andel, fat | 308 892 | 434 035 | 280 782 | -29% |
| Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD | 63,80 | 97,09 | 106,56 | -34% |
| Försäljning olja och gas | 163 | 310 | 195 | -47% |
| EBITDA | 76 | 200 | 130 | -62% |
| Rörelseresultat | 13 | 14 | 83 | -7% |
| Periodens resultat | 39 | 18 | 58 | 117% |
| Vinst per aktie före och efter utspädning, SEK | 1,11 | 0,51 | 1,62 | 118% |
| Nettoskuld (nettokassa) | (371) | (347) | 60 | 7% |
| Investeringar | 131 | 101 | 45 | 30% |

 

Vänner och investerare,

Det första kvartalet 2015 är, som förväntat efter oljeprisfallet,
väsentligt svagare än föregående kvartal. Vi är dock glada att kunna
rapportera att Tethys är fortsatt lönsamt. Vår försäljning under det
första kvartalet uppgick till MSEK 163, EBITDA var MSEK 76 och vårt
resultat efter skatt uppgick till MSEK 39.

Under kvartalet fortsatte vi att investera kraftfullt i Block 3 och 4.
Sammanlagt investerades MSEK 130 i nya borrningar, seismiska studier och
infrastruktur. Borraktiviteten ökade markant, och 11 borrningar
genomfördes under första kvartalet. Och åtminstone hittills i år har
produktionen svarat väl på våra investeringar. Vi rapporterar ett nytt
kvartalsrekord om 8 714 fat olja per dag och vår andel av produktionen
från Block 3 och 4 var i mars den högsta någonsin under en enskild månad
och uppgick till 9 154 fat olja per dag.

Vår starka kassa om MSEK 400 i slutet av första kvartalet, motsvarande
över SEK 11 per aktie, tillsammans med våra finansiella och operativa
siffror för första kvartalet indikerar att Tethys torde kunna vara ett
av de finansiellt starkaste bolagen bland jämförbara oljebolag. Vi har
en stark balansräkning även efter den föreslagna överföringen till
aktieägarna om SEK 3 per aktie. Vår stora pengahög och vår outnyttjade
kredit om upp till MUSD 100 ger omfattande utrymme för fortsatta
investeringar likväl som för andra möjligheter och/eller ytterligare
värdeöverföring till aktieägarna.

Utsikter

Blickar vi framåt, finns tecken som tyder på att vi kan ha sett botten
på oljepris. Volatiliteten har avtagit kraftigt under de senaste
månaderna. För närvarande handlas Brent väl över USD 60 per fat. Ett
pris som vi är mycket komfortabla med!

Vi förväntar oss att borraktiviteten kommer att vara fortsatt hög även
framöver. Nya riggar har kontrakterats och planeras sättas i drift
senare denna sommar. Vi kommer då att ha fem riggar i gång. Vi tror att
vår oljeproduktion kommer att fortsätta stiga under 2015, men vi
förväntar oss också att produktionen under enskilda månader kommer att
fluktuera.

Lämnar vi öknen i Oman och blickar ut över Östersjön till Litauen, så är
produktionen på Gargzdailicensen för närvarande kassaflödespositiv, om
än nätt och jämt. I närtid har vi högre förhoppningar för den ostligare
Raseiniailicensen, där prospekteringsprogrammet skall gå in i borrfas
senare under innevarande kvartal.

Så fortsätt följa oss – vi står starka men ämnar bli än starkare! Och
kom ihåg, ett oljepris kring USD 60 per fat är inte dåligt. Åtminstone
inte för oss!

 

Stockholm i maj 2015

 

Magnus
Nordin                                                               

Verkställande direktör                                 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

 

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på NASDAQ Stockholm (TETY).

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com