Första kvartalet 2014

FÖRSTA KVARTALET 2014
 • Nytt produktionsrekord varje enskild månad under första kvartalet 2014
 • Första kvartalets produktion ökade 25 procent jämfört med fjärde kvartalet
  2013. Total produktion uppgick till 608 582 fat olja, motsvarande 6 762 fat
  olja per dag. Ökningen beror huvudsakligen på fortsatt framgångsrik
  utvärdering av B4EW4-området
 • Nytt oljefynd onshore Oman – Prospekteringsborrningen B4EW6 flödar över
  2 200 fat olja per dag
 • Utvärderingsborrningen på område 4 (B4EW4-7) påträffar olja och bekräftar
  reservoarens utbredning åt sydöst
 • Intäkter första kvartalet 2014 uppgick till MSEK 195 jämfört med MSEK 193
  för det fjärde kvartalet 2013. Intäkterna har inte hållit samma ökningstakt
  som produktionen vilket har skapat en ökad underuttagsposition per 31 mars
  2014 jämfört med 31 december 2013
 • ·Resultat efter skatt för det första kvartalet 2014 uppgick till MSEK 58
  jämfört med MSEK 45 för det fjärde kvartalet 2013. OPEX och avskrivningar
  är högre under första kvartalet 2014, men prospekteringskostnaderna under
  fjärde kvartalet 2013 ger ändå en ökning av resultatet kvartal till kvartal
 • ·Vinst per aktie före och efter utspädning under första kvartalet 2014
  uppgick till SEK 1,62 jämfört med SEK 1,26 för det fjärde kvartalet 2013
 • ·Tethys Oil har ingått ett fyraårigt avtal avseende en reservbaserad
  kreditfacilitet (”senior revolving reserve based lending facility”) om upp
  till MUSD 100 med BNP Paribas. Bankfinansieringen kommer att optimera och
  reducera finansieringskostnaderna, och därutöver att öka Tethys finansiella
  och operationella flexibilitet  

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • I april 2014 genomförde Tethys Oil förtidsinlösen av
  företagsobligationslånet om MSEK 400. För att förtidsinlösa
  obligationslånet betalade Tethys Oil 104,50 procent av det nominella
  beloppet samt upplupen ränta till samtliga obligationsinnehavare.
  Betalningen genomfördes 7 april 2014

 


┌─────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│               │      │      │      │Förändring,│
│               │Första   │Fjärde   │Första   │%     │
│MSEK (om inte annat anges)  │kvartalet │kvartalet │kvartalet │      │
│               │2014    │2013    │2013    │Q1 2014 mot│
│               │      │      │      │Q4 2013  │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Produktion före statens adel,│608 582  │499 028  │368 481  │22%    │
│fat             │      │      │      │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Genomsnittlig dagsproduktion │6 762   │5 424   │4 094   │25%    │
│före statens andel (bbl)   │      │      │      │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Försäljning efter statens  │280 782  │271 175  │209,538  │4%     │
│andel, fat          │      │      │      │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Genomsnittligt        │106,56   │108,47   │107,63   │-2%    │
│försäljningspris per fat, USD│      │      │      │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Försäljning olja och gas   │195    │193    │146    │1%     │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Rörelseresultat       │83     │52     │124    │60%    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│EBITDA            │130    │148    │152    │-12%    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Periodens resultat      │58     │45     │105    │29%    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Vinst per aktie före och   │1,62    │1,26    │2,94    │29%    │
│efter utspädning, SEK    │      │      │      │      │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Likvida medel        │363    │295    │270    │23%    │
├─────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Investeringar        │45     │80     │35     │-44%    │
└─────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

 

Vänner och investerare,

25 procent. Det är vår produktionsökning jämfört med sista kvartalet 2013. Det
omfattande borrprogrammet har gett resultat och ledtiderna från oljefynd till
produktion är fortsatt utmärkta. Utvärderingborrningen B4EW4-7 påträffade olja
och bekräftar reservoarens utbredning åt sydöst på område 4. En ytterligare
utvärderingsborrning pågår för närvarande, så förr eller senare kommer vi hitta
slutet på B4EW4-strukturen. Låt oss hoppas att det blir senare snarare än förr.
Vi utvärderar oljefyndet på område 6 (B4EW6) och vi prospekteringsborrar på ett
nytt Lower Buah-område. Och vi planerar att påbörja vår första
prospekteringsborrning i Maisrah Graben senare under andra kvartalet. Men låt
oss mitt i all denna aktivitet stanna upp och granska det första kvartalet lite
utförligare.

Genomsnittlig oljeproduktion för kvartalet om 6 762 fat olja per dag var den
högsta kvartalsproduktionen i bolagets historia. Oljepriserna var i nivå med
föregående kvartal och vi rapporterar ett genomsnittligt försäljningspris per
fat om USD 107. Vår försäljning om MSEK 195 var också rekordhög, men kunde ha
varit högre. Fördröjningseffekter vid försäljning har resulterat i att
producerade volymer är högre än sålda volymer, och vi avslutade kvartalet med
en underuttagsposition om över 43 000 fat. På nedersta raden är vi nöjda med
att kunna redovisa ett resultat för första kvartalet om MSEK 58.

Allt som allt borrades 15 borrhål på Blocken under första kvartalet 2014.
Utbyggnaden av vatteninjiceringssystemet i Bariklagret på Farha Southfältet har
fortsatt och ytterligare stärkt och stabiliserat produktionen från fältet.

I Litauen visar 3D-seismikundersökningen som genomförts på Raiseiniailicensen
på lovande resultat. Fler än dussinet möjligen oljeförande revstrukturer har
kartlagts. Borrning beräknas inledas efter sommaren. Om lyckan står oss bi, kan
Tethys produktion och reserver i Litauen börja öka.

Finansiellt har vi stärkt vår balansräkning och tecknat ett fyraårigt avtal
avseende en reservbaserad kreditfacilitet (”senior revolving reserve based
lending facility”) om upp till MUSD 100. Kreditfaciliteten kommer att optimera
och reducera våra finansieringskostnader, och kommer att öka Tethys finansiella
och operationella flexibilitet. Obligationslånet om MSEK 400 har förtidsinlöst.

Siffrorna understryker att vi är i en bättre ställning än någonsin tidigare.
Vårt finansiella resultat är på rekordnivå. Vår produktion är på rekordnivå.
Borraktiviteten är på rekordnivå. Och antalet aktieägare är på rekordnivå. Så
välkomna ombord och fortsätt följa oss.

 

Stockholm i maj 2014

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör                 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com