Försäljningsuppdatering fjärde kvartalet och helåret 2013


Tethys Oils försäljning av olja och gas uppgick under det fjärde kvartalet 2013
till MSEK 193 och under helåret 2013 till MSEK 592. Det genomsnittliga
försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 108,5 per fat och
sammanlagt 271 175 fat såldes. Under 2013 uppgick det genomsnittliga
försäljningspriset till USD 106,6 per fat och sammanlagt 850 926 fat såldes.
Per 31 december 2013 uppgick underuttaget i försäljningen till 13 261 fat
(överuttag om 609 fat per 31 december 2012). All oljeförsäljning härrör från
Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.


┌─────────────┬────────────┬────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│Tethys Oils │Försäljning │Genomsnittligt │      │Produktion│Över-/  │
│andel Block 3│olja och gas│försäljningspris│Försäljning│     │underuttag│
│&4      │      │        │(fat)*   │(fat)**  │     │
│       │(MSEK)   │(USD/fat)    │      │     │(fat)*** │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q4 2012   │170     │111,7      │225 518  │400 324  │609    │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q1 2013   │146     │107,6      │209 538  │356 049  │24 123  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q2 2013   │110     │107,3      │156 816  │387 734  │-19 804  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q3 2013   │142     │102,1      │213 397  │430 764  │-30 404  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q4 2013   │193     │108,5      │271 175  │488 522  │-13 261  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Helår 2013  │592     │106,6      │850 926  │1 663 069 │-13 261  │
└─────────────┴────────────┴────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

 

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av
produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över-
respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för
varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

 

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska
produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från
intressebolag.

Bokslutskommuniké för 2013 publiceras den 11 februari 2014.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com