Försäljningsuppdatering andra kvartalet 2015


Tethys Oils försäljning uppgick under det andra kvartalet 2015 till MSEK
265. Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till
USD 57,8 per fat och sammanlagt 545 019 fat såldes. Per 30 juni 2015
uppgick överuttaget i försäljningen till 22 647 fat (underuttag om
80 924 fat per 31 mars 2015). All oljeförsäljning härrör från Block
3&4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.


| Tethys Oils andel Block 3&4 | Försäljning olja och gas (MSEK) |
Genomsnittligt försäljningspris (USD/fat) | Försäljning (fat)* | Produktion
(fat)** | Över-/underuttag (fat)*** | 
| Q2 2015 | 265 | 57,8 | 545 019 | 848 939 | 22 647 |
| Q1 2015 | 163 | 63,8 | 308 892 | 774 315 | -80 924 |
| Q4 2014 | 310 | 97,1 | 434 035 | 757 730 | 12 828 |
| Q3 2014 | 296 | 107,6 | 399 352 | 762 375 | -27 188 |
| Q2 2014 | 245 | 105,9 | 350 059 | 647 569 | -30 105 |
| Helår 2014 | 1 046 | 103,9 | 1 464 228 | 2 765 654 | 12 828 |

 

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils
andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen
kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och
anges per slutdatum för varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt
tal.

 

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den
litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som
vinst/förlust från intressebolag.

Sexmånadersrapport för 2015 (januari - juni 2015) publiceras den 18
augusti 2015.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är
Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare.
Tethys har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore
Frankrike och Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com