Försäljningsuppdatering andra kvartalet 2014


Tethys Oils försäljning uppgick under det andra kvartalet 2014 till MSEK 245.
Det genomsnittliga försäljningspriset uppgick under kvartalet till USD 105,9
per fat och sammanlagt 350 059 fat såldes. Per 30 juni 2014 uppgick
underuttaget i försäljningen till 30 105 fat (underuttaget om 43 428 fat per 31
mars 2014). All oljeförsäljning härrör från Block 3&4 i Oman, där Tethys Oil
har en licensandel om 30 procent.

 


┌─────────────┬────────────┬────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│Tethys Oils │Försäljning │Genomsnittligt │      │Produktion│Över-/  │
│andel Block 3│olja och gas│försäljningspris│Försäljning│     │underuttag│
│&4      │      │        │(fat)*   │(fat)**  │     │
│       │(MSEK)   │(USD/fat)    │      │     │(fat)*** │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q2 2014   │245     │105,9      │350 059  │647 569  │-30 105  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q1 2014   │195     │106,6      │280 782  │597 979  │-43 428  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q4 2013   │193     │108,5      │271 175  │488 522  │-13 261  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q3 2013   │142     │102,1      │213 397  │430 764  │-30 404  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Q2 2013   │110     │107,3      │156 816  │387 734  │-19 804  │
├─────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Helår 2013  │592     │106,6      │850 926  │1 663 069 │-13 261  │
└─────────────┴────────────┴────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils andel av
produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen kallas för över-
respektive underuttag (engelska over-/underlift), och anges per slutdatum för
varje kvartal. Underuttag anges som ett negativt tal.

 

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den litauiska
produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som vinst/förlust från
intressebolag.

Sexmånadersrapport för 2014 (januari - juni 2014) publiceras den 19 augusti
2014.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com