Fjärde kvartalet och tolvmånadersrapport 2013

FJÄRDE KVARTALET 2013
 • 21 procents ökning av produktionen från Oman och Litauen jämfört med fjärde
  kvartalet 2012. Produktionen från Oman och Litauen uppgick till 499 028 fat
  olja, motsvarande 5 424 fat olja per dag
 • I reviderad reservrapport per 31 december 2013 uppgår Tethys Oils reserver
  till: a) 1P-reserver 10,8 miljoner fat (5,3) b) 2P-reserver 15,2 miljoner
  fat (14,3)  c) 3P-reserver 20,0 miljoner fat (18,7)
 • Den andra utvärderingsborrningen i Lower Buah-lagret på B4EW4-strukturen
  flödar över 2 000 fat olja per dag
 • Rekordflöden från tredje utvärderingsborrningen i Lower Buah-lagret på
  B4EW4-strukturen - flödar över 3 000 fat per dag
 • Rekordintäkter om MSEK 193 (170)
 • EBITDA om MSEK 148 (177). Jämförande kvartal innehåller ej
  verksamhetsrelaterade engångseffekter
 • Resultat efter skatt MSEK 45 (145). Resultatet har vidare påverkats
  negativt av prospekteringskostnader om MSEK 56 (5) huvudsakligen avseende
  Block 15 onshore Oman
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 1,26(4,07)

 

TOLV MÅNADER 2013

 • 22 procents ökning av produktionen från Oman och Litauen jämfört med 2012.
  Produktionen från Oman och Litauen uppgick till  1 709 706 fat olja
 • Intäkter MSEK 592 (584)
 • Resultat efter skatt MSEK 240 (314)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning SEK 6,76 (9,11)

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • Nytt oljefynd onshore Oman. Prospekteringsborrningen B4EW6 påträffar olja,
  testning pågår
 • Den fjärde utvärderingsborrningen i Lower Buah-lagret på B4EW4-strukturen
  pågår
 • Investeringsbudgeten (Capex) för Block 3&4 uppgår under 2014 till MUSD 60
  (omkring MSEK 400)
 • Tethys Oils andel av produktionen från Oman uppgick under januari 2014 till
  198 954 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 6 418 fat
  olja

 

(För tabell, vänligen se bifogad fil)

 


Vänner och investerare,

2013 var ytterligare ett framgångsrikt år för Tethys Oil. Vi ökade vår
produktion från Block 3 och 4 onshore Oman med 24 procent till 1,7 miljoner fat
olja, motsvarande 4 556 fat olja per dag (1,3 miljoner fat respektive 3 677 fat
per dag under 2012). Trenden fortsatte under 2013 med en väsentlig ökning i
december som tog dagsproduktionen över 6 000 fat. Jämfört med december 2012 har
produktionen från Block 3 och 4 ökat med 40 procent från 4 420 till 6 203 fat
per dag.

Finansiellt ökade intäkterna under 2013 till MSEK 592 (MSEK 584), medan EBITDA
föll tillbaka något till MSEK 479 (MSEK 509), huvudsakligen till följd av
fördröjningseffekter men också beroende på något högre opex relaterade till
renoveringsarbeten (work overs) på Farha Southfältet. Årets resultat uppgick
till MSEK 240 (MSEK 314). Med resultaten från det fjärde kvartalet 2013
avslutas året med rekordproduktion och rekordförsäljning samt en god
EBITDA-marginal om 77 procent av intäkterna. EBITDA-marginalen ser svagare ut
jämfört med fjärde kvartalet 2012, då den uppgick till över 100 procent av
intäkterna till följd av vissa ej verksamhetsrelaterad engångsposter. Det
genomsnittliga oljepriset var fortsatt högt och uppgick till USD 107 per fat
under 2013 (USD 110 per fat).

Produktionsökningen är huvudsakligen ett resultat av det farmgångsrika
prospekterings- och utvärderingsarbetet på B4EW4-fyndet på Block 4. Det
producerande Lower Buah-lagret har hittills överträffat våra förväntningar och
håller i snabbt takt på att bli vår bäst producerande reservoar.
Vatteninjiceringsprogrammet på Farha South och ytterligare produktionshål både
i Bariklagret på Farha South samt i Khufailagret på Saiwan Eastfältet har också
bidragit till produktionsökningen. Allt som allt borrades 35 borrhål under
2013. Och 2014 har börjat bra. Idag har vi glädjen att kunna meddela att
prospekteringsborrningen B4EW6-1 har påträffat olja och arbetet med att testa
Lower Buahformationen pågår. Denna struktur uppvisar liknande geologiska
egenskaper som B4EW4, och vi har förhoppningar om liknande testresultat.

Reservrapporten för Block 3 och 4 per 31 december 2013 ger oss en mycket starkt
grund att stå på. Våra 1P-reserver från de producerande Barik-, Khufai- och
Lower Buahreservoarerna uppgår till 10 miljoner fat olja (mmbo), 2P-reserver
till 15 mmbo och 3P-reserver till 20 mmbo. Reserversättningsgraden för
2P-reserverna uppgår till goda 153 procent.

1P-reserverna har mer än dubblerats, huvudsakligen till följd av den
framgångsrika vatteninjiceringen i Barikreservoaren på Farha Southfältet.
2P-reserverna ökade med 21 procent. Denna siffra är lägre än vad vi hade
förväntat, men kan förklaras med att utvärderingsprogrammet på B4EW4-strukturen
fortfarande pågår. Per 31 december har denna struktur åsatts 2P-reserver om 2,3
mmbo och 3P-reserver om 3,9 mmbo. Vi har dock all anledning att tro att
2P-reserverna kommer att närma sig 3P-siffrorna i takt med att
utvärderingsborrningarna fortsätter. Redan den pågående utvärderingsborrningen
B4EW4-7 har goda förutsättningar att bli ett väsentligt steg i den riktningen.

Hittills har vi endast prospekterat omkring 10 procent av blockens totala yta.
All produktion och samtliga reserver återfinns i detta begränsade område. En
stor del av prospekteringsprogrammet 2013 var inriktat på seismiska studier. Vi
samlade in 1 671 kvadratkilometer 3D-seismisk data och 850 kvadratkilometer
2D-seismisk data. Studierna har resulterat i att ett stort antal potentiellt
oljeförande strukturer har kartlagts, och om vi genom borrning kan bekräfta att
dessa strukturer kan bli kommersiella oljefält, har vi möjlighet att mångdubbla
Tethys reserver under de kommande åren.

Men låt mig säga några ord om våra övriga projekt innan vi fortsätter igen med
Block 3 och 4. I Litauen fortsätter produktionen på Gargzdailicensen och
prospekterings-/utvärderingsborrningarna på Rietavaslicensen. Båda licenserna
har spännande potential, men vi förväntar oss inga avgörande resultat i närtid.
På Raiseniniailicensen, vår östligaste i Litauen, kan händelserna ske snabbare.
En 3D-seismikstudie färdigställdes i december 2013 och för närvarande pågår
tolkning. Preliminära resultat tyder på förekomsten av potentiellt oljeförande
revstrukturer och möjligen oljeförande sprickbildningar i den omgivande
kalkstenen. Tolkningen fortsätter, och vi räknar med att kunna ge mer
information i början på andra kvartalet 2014.

Och medan vi nu är i Östersjöregionen, låt oss göra ett - sista - besök på
Gotland. Det är inte utan vemod vi har beslutat att inte förnya våra svenska
licenser. I ljuset av vår framgång i Oman, och mot bakgrund av den stora
potentialen i våra andra områden, har Gotland helt enkelt blivit för litet för
att kunna motivera fortsatt arbete.

Det samma gäller tyvärr också ett annat av våra tidiga projekt, Jebel
Aswad-fyndet på Block 15. Det långvariga produktionstestet som genomförts under
andra halvan av 2013 har inte gett de resultat vi hoppats på. Vi måste därför
konstatera att Jebel Aswad-fyndet är för litet för att motivera ytterligare
investeringar och vi bedömer att inget mer arbete kommer att utföras inom detta
område av Block 15. Vi kommer dock fortsätta utvärdera övriga möjligheter på
licensen.

Så, för att återgå till Block 3 och 4, och blicka framåt. I budgeten för 2014
uppgår Tethys del av investeringsbudgeten (capex) till MUSD 60 (motsvarande
nästan MSEK 400). Omkring 60 procent kommer att investeras i fortsatt
utbyggnad, inklusive den sista fasen i vatteninjiceringsprogrammet på Farha
South och ytterligare produktionsborrningar i samtliga tre produktionsområden.
Område 4 (B4EW4) på Block 4 planeras att bindas samman med
produktionsanläggningen på Saiwan East, och anläggningar kommer kontinuerligt
att uppgraderas för att kunna hantera större produktionsvolymer.

Prospekterings- och utvärderingsarbetet kommer att fortsätta under 2014.
Seismik var en viktig del av 2013 års prospekteringsprogram. Under 2014 kommer
prospekteringsborrningar hamna mer i fokus. Den seismiska informationen som
samlades in förra året kommer att bli mycket viktig för att vägleda
borrningarna. Grovt sett kan 2014 års prospektering delas in i flera separata
projekt.

Prospekteringen längs Farhatrenden kommer att fortsätta. Borrningar planeras i
ej tidigare borrade förkastningsblock i närheten till det producerande Farha
South fältet. Borrningar planeras också i den förlängning av Farha South som
kartlades med 3D-seismik förra året. Om borrningarna i South Farha South (som
detta nya område preliminärt kallas) är framgångsrika, så kommer det ge starka
indikationer på att Farhatrenden fortsätter söderut utanför det nu producerande
området.

Borraktiviteten kommer vara hög på ”Lower Buah”-området på Block 4, med
fortsatta utvärderingsborrningar på område 4 (B4EW4. Vi planerar också att
under året borra i flera nyligen kartlagda strukturer med liknande geologiska
egenskaper.

De kanske mest intressanta borrningarna kommer att bli de som planeras i Masira
Graben-området i den östra delen av Block 4. Detta område är tidigare oborrat,
men den 2D-seismik som samlades in under förra året indikerar att det kan
finnas åtskilliga potentiella geologiska strukturer i ett flertal möjliga
reservoarbergarter. Eftersom det saknas data från närliggande borrningar att
stämma av de seismiska tolkningarna emot, så är osäkerheten högre. Resultaten
från den första prospekteringsborrningen kommer att bli mycket intressanta i
syfte att fastställa prospektiviteten i detta stora område på Block 4. Vi
planerar att börja borra den första prospekteringsborrningen här före sommaren
2014.

Prospekteringsborrningar planeras också att genomföras i områden där tidigare
operatörer rapporterat oljeindikationer och minst en borrning skall genomföras
inom det område som kartlagts med 3D-seismik i den västra delen av Block 4.

Det är alltid svårt att sätta siffror på prospektiva resurser, men vi har
ställt upp ett antal interna scenarier och tror att prospekteringsprogrammet
som planeras för 2014 har potential att addera ytterligare 3-20 mmbo netto till
Tethys från de borrningar vi planerar att borra i nya Barik- och Lower
Buah-strukturer. Prospekteringsborrningarna som planeras i Masira
Graben-området och borrningar i andra möjliga reservoarer än de som är i
produktion, Barik, Khufai och Lower Buah, har naturligtvis också potential. Vi
tror dock att det fortfarande är för tidigt att sätta siffror på dessa.

Ett helt nytt pilotprogram skall också lanseras för att bättre förstå Lower Al
Bashir-reservoaren (LAB). LAB-reservoaren har flödat olja från både Farha
Southfältet och från område 4 på Block 4, med det är en komplicerad reservoar.
Om programmet är framgångsrikt kan LAB bli en väsentlig tillgång.

Om avslutningsvis vill jag också säga att seismikpersonalen inte kommer att
vara helt sysslolösa. Enligt arbetsprogrammet planeras ytterligare 1 000
kvadratkilometer 3D-seismik samlas in.

Men nu har vi sagt tillräckligt – rapporten talar för sig själv. Och vad gäller
2014? Tja, fortsätt följa oss. Vi har ett mycket spännande och intressant
arbetsprogram, och även om vi inte vet vad som kommer att hända, så tror vi att
vi har en stor möjlighet att väsentligt öka både produktion och reserver.

 

Stockholm i februari 2014

 

Magnus Nordin                                                              

Verkställande direktör           

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Magnus Nordin, Verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 02;
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, Finanschef, tfn +46 8 505 947 01; morgan@tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com