Fjärde kvartalet och bokslutskommuniké – 31 december 2019

Fjärde kvartalet 2019 (tredje kvartalet 2019)

 • Rekordproduktion från Block 3&4 i Oman uppgick till 13 475 fat per dag (13 053 fat per dag)
 • Rekordreserver vid årsslutet 2019 (se nedan)
 • Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 36,2 (MUSD 40,7)
 • EBITDA uppgick till MUSD 21,3 (MUSD 26,6)
 • Resultatet uppgick till MUSD -0,3 (MUSD 14,9)
 • Vinst per aktie uppgick till USD -0,01 (USD 0,44)
 • Prospekteringskostnader om MUSD 8,0 (MUSD 0,0)
 • Block 3&4: Produktionsandel 48 procent (52 procent) efter att historiskt återvinningsbara kostnader återfåtts i sin helhet under det tredje kvartalet
 • Block 3&4: Två prospekteringsborrningar borrade och testade
 • Block 56: Tester av tre prospekteringsborrningar pågår
 • Block 49: Förberedelser för prospekteringsborrning fortgår

Reserver och betingade resurser

 • Reserversättningsgrad (2P) om 116 procent
 • Vid årets slut 2019 – 2P reserver om 26 112 mbo och 2C betingade resurser om 13 458 mbo

Utdelning och distribution

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om SEK 2,00 per aktie (2019: SEK 2,00), att erläggas i två utbetalningar om vardera SEK 1,00 per aktie i maj och november 2020
 • Styrelsen föreslår en extraordinär kapitalöverföring om SEK 6,00 per aktie genom ett obligatoriskt inlösenprogram att genomföras efter årsstämman 2020 (2019: SEK 6,00)
MUSD (om inte annat anges) Fjärde kvartalet 2019 Tredje kvartalet 2019 Fjärde kvartalet 2018
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 13 475 13 053 11 898
Produktion, netto, efter statens andel, fat 592 164 624 433 569 177
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 449 073 635 947 542 596
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 61,4 65,4 77,9
Intäkter och övriga inkomster 36,2 40,7 44,4
EBITDA 21,3 26,6 30,8
Rörelseresultat 0,7 14,5 19,1
Resultat -0,3 14,9 19,9
Vinst per aktie (efter utspädning), USD -0,01 0,44 0,58
Nettokassa 75,1 71,9 73,1
Investeringar i olje- och gastillgångar 26,2 14,5 16,2

 

MUSD (om inte annat anges) Helåret
2019
Helåret
2018
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 3&4 i Oman, netto, före statens andel, fat 12 832 11 767
Produktion, netto, efter statens andel, fat 2 383 086 2 233 323
Försäljning, netto, efter statens andel, fat 2 259 849 2 163 148
Genomsnittligt försäljningspris per fat, USD 64,2 70,5
Intäkter och övriga inkomster 150,8 157,3
EBITDA 92,9 106,6
Rörelseresultat 37,1 60,7
Resultat 38,3 62,2
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 1,12 1,82
Nettokassa 75,1 73,1
Investeringar i olje- och gastillgångar 65,2 55,8

 

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,
Inledningsvis vill vi framföra våra kondoleanser till folket i Oman, vårt värdland, med anledning av Sultan Qaboos bin Said bortgång. Sultan Qaboos gick bort den 10 januari efter att ha regerat i 50 år, en era med oerhörda framsteg för Oman. Han kommer att bli mycket saknad. Han har efterträtts av sin kusin Sultan Haitham bin Tarik, vilken vi önskar all framgång i att fortsatt leda Oman mot lycka och välgång.

Vi vänder blickarna mot Tethys Oils verksamhet och framsteg under 2019 – det är med förtjusning vi rapporterar de operativa siffrorna för fjärde kvartalet och helåret 2019. Vi har producerat mer olja än någonsin tidigare, i genomsnitt 12 832 fat olja per dag, vilket är nio procent högre än 2018. Under det fjärde kvartalet producerade vi än mer och nådde rekordvolymen 13 475 fat olja per dag. Vårt kassaflöde var fortsatt starkt under 2019 och vi avslutar året med en nettokassa om MUSD 75,1. Mot bakgrund av Tethys Oils starka operativa och finansiella ställning föreslår styrelsen åter en distribution till aktieägarna om SEK 8,00 per aktie genom utdelning och extraordinär kapitalöverföring, samma som föregående år.

Vi är lika förtjusta över att kunna rapportera våra högsta reserver någonsin, en ökning för åttonde året i rad. Vid slutet av 2019 var 2P reserverna 26.1 miljoner fat, med en reserversättningsgrad för 2P om 116 procent. Vår huvudtillgång, Block 3&4, fortsätter att leverera solida resultat!

Finansiellt motverkades den högre produktionen av en minskning om nio procent i oljepriset. Detta till trots kan vi för 2019 rapportera intäkter och övriga inkomster om MUSD 150,8, nästan i linje med 2018. Vårt EBITDA för året uppgick till MUSD 92,9, det näst högsta vi någonsin haft. Intäkter och EBITDA sjönk under det fjärde kvartalet, huvudsakligen till följd av lägre oljepriser, högre operativa kostnader och något lägre andel av produktionen.

Rekordproduktionen under andra halvan av 2019 resulterade i att Tethys Oil nådde den tidpunkt då alla historiskt nedlagda kostnader hade återvunnits, vilket resulterade i att vår andel av produktionen (”net entitlement”) reducerades till 48 procent under fjärde kvartalet. Denna nedgång i produktionsandel utgör kanske den andra mest betydelsefulla milstolpen i varje utvecklingsprojekt inom olje- och gasbranschen, där den första milstolpen är försäljningen av det första fatet olja. Från den första geologiska studien genom tidig spekulativ seismik och den första osäkra prospekteringsborrningen, ett tidigt produktionssystem, byggnation av pipeline och anläggningar tills ett permanent produktionsflöde har fastställts – samtliga kostnader för detta har nu återfåtts. Detta är ytterligare ett bevis på projektets kvalitet och lönsamhet. Framtida investeringar, beroende på produktion och oljepris, kan nu återfås snabbare och varje kostnadsbesparing kommer visa sig direkt i resultatet.

Utsikterna för 2020 förblir mycket starka med en fortsatt förväntad hög produktion från Block 3&4 om 12 600 till 13 400 fat olja per dag samt också ökad prospekteringsverksamhet på blocken. Efter resultaten från 2019 års prospekteringsborrningar, som var något av en besvikelse med uteblivna flöden vid produktionstester av tre borrhål under det fjärde kvartalet, så kommer en borrigg helt och hållet avsättas till prospekterings- och utvärderingsborrningar under 2020. Tolkning pågår av seismiken som samlades in under 2019 och ny seismik samlas in, så vid utgången av 2020 förväntar vi oss att över 80 procent av de mest prospektiva områdena på Block 3&4 kommer att vara täckta med högupplöst 3D-seismik.

Betydande insatser kommer fortsätta att göras under 2020 för att ytterligare uppgradera infrastruktur och optimera produktionskapaciteten. Implementeringen av ett ”gas till elektricitet”-projekt på en av produktionsanläggningarna på Shahd är speciellt noterbart. Detta projekt är det första steget i planeringen och utvärderingen av ett omfattande gasprojekt som syftar till att minska fackling och dieselförbrukning vid elproduktion. Detta projekt kommer att vara viktigt för optimering av produktion och att sänka produktionskostnader, men kanske viktigast av allt för att minska koldioxidavtrycket från Block 3&4.

Under 2020 förväntas investeringarna på Block 3&4, Block 49 och Block 56 uppgå till MUSD 64-71. Vi förväntar oss också att operativa kostnader uppgår till USD 11,5 per fat under 2020. Det är något högre än under det fjärde kvartalet 2019 och genomsnittet för helåret 2019, och är huvudsakligen hänförligt till personalförändringar för att öka andelen lokalt anställda och bredda den tekniska förmågan. Baserat på den förutsedda produktionen, investeringar och operativa kostnader, samt under antagande av ett oljepris om USD 60 per fat, förväntas vår andel av produktionen att ligga mellan 51-52 procent, om än med kvartalsmässiga variationer. En ökning i oljepriset eller produktionsnivåer kan resultera i att kostnader återfås snabbare och att andelen av produktionen sjunker, men med en positiv kassaflödeseffekt.

Så, för att summera Block 3&4: Det är nu en helt återbetald pengamaskin med fortsatt stark prospekteringspotential som kan möjliggöra stabil eller stigande produktion och fortsatt ökning av reserverna.

Efter över 10 framgångsrika år på Block 3&4 är vi glada över att också se utanför dessa block på Block 49 där vi har 100 procents andel av licensen och på vårt nyförvärv, en 20 procents andel i Block 56 (avhängigt slutgiltigt myndighetsgodkännande).

Block 49 handlar helt om prospektering, vilket betyder att det kan skapa väsentlig värden om kolväten hittas, eller så kan det bli ingenting. Vi har hittills identifierat en potentiellt oljeförande geologisk struktur som uppfyller kraven för att motivera en borrning. Till denna struktur söker vi nu aktivt en borrigg. Borraktiviteten i Oman är dock hög, och riggmarknaden är tajt, men vi arbetar så hårt vi kan för att säkra ett riggkontrakt. Och medan vi väntar på en borrigg, så fortsätter det geologiska och geofysiska arbetet på Block 49 och vi hoppas kunna identifiera ytterligare potentiellt oljeförande geologiska strukturer som uppfyller kraven för att motivera en borrning för framtida arbeten, oavsett utgången av vår första borrning.

På Block 56 håller operatören nu på att genomföra det planerade arbetsprogrammet med att testa ett antal tidigare borrade borrhål. Vi hoppas inom en nära framtid kunna återkomma till resultaten från dessa borrhålstester samt också vilka framtida planera som finns för denna potentiellt mycket givande licens.

Så fortsätt följ oss – jag hoppas det är uppenbart varför!

Stockholm, 11 februari 2020
Magnus Nordin
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
Petter Hjertstedt. Tf. CFO, tfn +46 8 505 947 00

KONFERENSSAMTAL
Datum: 11 februari 2020
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande alternativ:

Länk till webbsändningenhttps://edge.media-server.com/mmc/p/hf5hvex6

För att delta via telefon, vänligen ring
Sverige: +46 8 566 426 51 / PIN: 62128236#
Schweiz: +41 225 809 034 / PIN: 62128236#
England: +44 333 300 0804 / PIN: 62128236#
Nordamerika (avgiftsfri): +1 855 857 0686 / PIN: 62128236#

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2020 kl. 7:30 CET.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com