Finansiell uppdatering första kvartalet 2016


Tethys Oils intäkter uppgick under det första kvartalet 2016 till MUSD
20. Bolagets andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet
Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under kvartalet till
1 101 031 fat olja. Det genomsnittliga erhållna oljepriset var under
kvartalet USD 35,7 per fat. All oljeförsäljning härrör från Block 3 och
4 i Oman, där Tethys Oil har en licensandel om 30 procent.


Rapportering i US Dollar

Tethys Oil kommer att publicera resultatet i US dollar från och med
rapporten för första kvartalet 2016. Historisk finansiell data nedan har
beräknats om till US dollar.

| Tethys Oils andel Block 3 och 4 | Intäkter (MUSD) | Varav: För-säljning
(MUSD) | Varav: Justering över-/underuttag (MUSD) | Genom-snittligt erhållet
oljepris (USD/fat) | För-säljning (fat)* | Över-/under-uttag (fat)*** |
Produktion (fat)** | 
| Q1 2016 | 20 | 19 | 1 | 35,7 | 531 918 | 63 343 | 1 101 031 |
| Q4 2015 | 26 | 18 | 8 | 47,9 | 366 746 | 22 725 | 997 904 |
| Q3 2015 | 30 | 36 | -6 | 61,8 | 584 399 | -129 439 | 918 474 |
| Q2 2015 | 26 | 31 | -5 | 57,8 | 545 019 | -22 647 | 848 939 |
| Q1 2015 | 25 | 20 | 5 | 63,8 | 308 892 | 80 924 | 774 315 |
| Helår 2015 | 107 | 105 | 2 | 58,1 | 1 805 056 | 22 725 | 3 539 631 |

* Efter statens andel

** Före statens andel

*** Försäljningsvolymen överensstämmer inte alltid med Tethys Oils
andel av produktionen efter statens andel under en period. Diskrepansen
kallas för över- respektive underuttag (engelska over-/underlift), och
anges per slutdatum för varje kvartal. Överuttag anges som ett negativt
tal.

Tethys har också viss produktion i Litauen. Resultatet från den
litauiska produktionen rapporteras i koncernens resultaträkning som
vinst/förlust från intressebolag.

Kvartalsrapporten för första kvartalet 2016 publiceras den 3 maj 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering
och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet
Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare
med en nuvarande nettoproduktion på över 11 000 fat olja per dag. Tethys
Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen
och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).