Finansiell uppdatering fjärde kvartalet 2019

Tethys Oil offentliggör en finansiell uppdatering inför publiceringen av rapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019. De finansiella resultaten för det fjärde kvartalet kommer att påverkas av en minskning i andelen av oljeproduktionen efter statens andel (”net entitlement”) från 52 till 48 procent samt av prospekteringskostnader om MUSD 8,0.

Andel av oljeproduktionen
Tethys Oils intressen i Block 3&4 i Sultanatet Oman regleras genom ett produktionsdelningsavtal (”EPSA”). I enlighet med villkoren i produktionsdelningsavtalet bestäms Tethys Oil andel av produktionen (produktionsandel efter statens andel) av tillgången på återvinningsbara kostnader som spenderats under perioden, balansen av historiskt nedlagda kostnader som är återvinningsbara (”Cost Pool”) samt den fastställda andelen av produktionen efter avdrag för återvunna kostnader. Under det tredje kvartalet 2019 återvann joint operation-gruppen det återstående balansen av Cost Pool. Fram till dess hade Tethys Oils produktionsandel uppgått till maximala 52 procent.

Efter en överenskommelse med myndigheterna avseende beräkning av produktionsandel, gjordes en uträkning och fastställande av produktionsandelen under perioden augusti till december 2019. Fastställandet tillsammans med en högre oljeproduktion resulterade i att Tethys Oils andel av oljeproduktionen efter statens andel för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till 48 procent, vilket också inkluderar en justering av produktionsandelen för det tredje kvartalet. På helårsbasis 2019 uppgick produktionsandelen till 51 procent.

Prospekteringskostnader
För fjärde kvartalet 2019 kommer Tethys Oil att i resultaträkningen kostnadsföra prospekteringsutgifter om MUSD 8,0. Prospekteringskostnaderna är hänförliga till prospekteringsborrningar som genomförts på Block 3&4 under 2018 och 2019, och har senare bedömts vara oekonomiska. Prospekterings- och utvärderingskostnader kapitaliseras när de uppstår och är föremål för återkommande utvärdering. Torra eller oekonomiska borrhål kostnadsförs när återvinning av kostnaderna bedöms som högst osannolik.

Påverkan av kostnaderna om MUSD 8,0 på koncernens kassaflöde uppgår under det fjärde kvartalet till MUSD 1,5 och inkluderades i olje- och gasinvesteringar. Återstoden av kostnaderna har redovisats som olje- och gasinvesteringar i tidigare perioder. Prospekteringskostnader har ingen skattepåverkan för koncernen och utgifterna kommer att återvinnas under villkoren i produktionsdelningsavtalet.

Tethys Oil publicerar kvartalsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2019 tisdagen den 11 februari 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 19:00 CET.

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com