Extra bolagsstämma i Tethys Oil inställd


Styrelsen i Tethys Oil AB (publ) har idag beslutat att dra tillbaka föreslaget
om ett långsiktigt incitamentsprogram och följaktligen att ställa in den extra
bolagsstämma, som var planerad att hållas fredagen den 14 november 2014.
Styrelsen har beaktat synpunkter från internationella institutioner på
programmets utformning, och ämnar föreslå ett modifierat incitamentsprogram att
behandlas på den ordinarie bolagsstämman i maj 2015.


 

Stockholm i november 2014

 

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Bolaget lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

 

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com