BORRNINGARNA FARHA SOUTH-7 OCH FARHA SOUTH-10 FÄRDIGSTÄLLDA OCH SATTA I TESTPRODUKTION


<p>
	<strong>Borrprogrammet onshore Sultanatet Oman har fortsatt med borrning och
f&#228;rdigst&#228;llande av borrh&#229;len Farha South-7 (&#34;FS-7&#34;) och
Farha South-10 (&#34;FS-10&#34;) p&#229; Block 3. Borrh&#229;len har kopplats
upp mot testproduktionssystemet &#160;p&#229; Farha South f&#246;r att
ing&#229; i det l&#229;ngvariga produktionstestet av omr&#229;det.</strong></p> 
<p>
	FS-7 genomf&#246;rdes som en utv&#228;rderingsborrning, utformad f&#246;r att
unders&#246;ka formationen Lower Al Bashair. Borrplatsen &#228;r bel&#228;gen
425 meter sydv&#228;st om borrplatsen Farha South-3. En horisontell sektion
borrades i Lower Al Bashair, och borrh&#229;lets totala l&#228;ngd uppg&#229;r
till 2 900 meter. Den horisontella sektionens l&#228;ngd uppg&#229;r till 821
meter, varav 450 meter i den oljef&#246;rande sandstenen. En kolvpump
(&#34;beam pump&#34;) har installerats och borrh&#229;let har kopplats upp mot
testproduktionssystemet (&#34;Early Production System&#34;).</p> 
<p>
	FS-10 borrades som ett vertikalt borrh&#229;l och &#160;genomborrade de
b&#229;da formationerna Barik och Lower Al Bashair. Borrplatsen &#228;r
bel&#228;gen 800 meter sydv&#228;st om borrplatsen Farha South-5, som
producerar olja fr&#229;n Barikformationen. I FS-10 p&#229;tr&#228;ffades
Barikformationen p&#229; ett djup om 1 220 meter. Sammanlagt genomborrades 18
meter oljef&#246;rande sandstenslager i detta vertikala borrh&#229;l. Det nedre
Bariklagret har perforerats &#160;och satts i produktion efter att en
centrifugalpump (&#34;electrical submersible pump - ESP&#34;) installerats i
borrh&#229;let. Det &#246;vre Bariklagret har inte perforerats i detta skede,
utan planeras att testas senare.</p> 
<p>
	Borriggarna har flyttats f&#246;r att borra Farha South-11 (&#34;FS-11&#34;)
respektive Saiwan East-8 (&#34;SE-8&#34;). FS-11 p&#229; Block 3 &#228;r en s k
&#34;stepout&#34; prospekteringsborrning d&#228;r borrplatsen &#228;r
bel&#228;gen 9 kilometer sydv&#228;st om borrplatsen FS-3. Denna borrning
&#228;r utformad f&#246;r att unders&#246;ka b&#229;de Barik och Lower Al
Bashairformationerna. Borrningen Saiwan East-8 p&#229; Block 4 &#228;r utformad
som en produktionsborrning i Khufaiformationen. Den planeras att borras med en
horisontell sektion, och borrplatsen &#228;r bel&#228;gen mellan borrh&#229;len
SE-2 och SE-3.</p> 
<p>
	Tethys har 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners &#228;r Mitsui E&amp;P
Middle East B.V. med 20 procents andel och operat&#246;ren CC Energy
Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.</p> 
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<strong>F&#246;r ytterligare information, v&#228;nligen kontakta</strong></p>
<p>
	Magnus Nordin, Verkst&#228;llande Direkt&#246;r, tfn: +46 70&#160;576 6555;
magnus@tethysoil.com</p> 
<p>
	-------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------</p> 
<p>
	<strong>Tethys Oil AB (publ)</strong></p>
<p>
	Tethys Oil &#228;r ett svenskt energibolag med inriktning p&#229;
identifiering och utbyggnad av, samt produktion fr&#229;n, olje- och
naturgastillg&#229;ngar. Tethys k&#228;rnomr&#229;de &#228;r Sultanatet Oman,
d&#228;r Tethys till ytan &#228;r landets n&#228;st st&#246;rsta
licensinnehavare med licensandelar i tre onshore-licenser. Tethys har
ocks&#229; licensr&#228;ttigheter i Frankrike och Sverige. Tethys strategi
&#228;r att investera i projekt i omr&#229;den med k&#228;nda olje- och
naturgasf&#246;rekomster men som inte utv&#228;rderats fullt ut med modern
teknik. P&#229; s&#229; vis kan h&#246;g avkastning n&#229;s med begr&#228;nsad
risk.</p> 
<p>
	Aktierna &#228;r noterade p&#229; NASDAQ OMX First North (TETY) i Stockholm.
Remium AB &#228;r Certified Adviser.</p> 
<p>
	Hemsida: www.tethysoil.com</p>

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com