Årsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14
maj 2014, kl. 15.00 i Van der Nootska Palatset, St. Paulsgatan 21 i Stockholm.
 


Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 8 maj 2014, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast torsdagen den 8 maj 2014 per post på adress
Tethys Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per fax 08-505 947 99, per
telefon 08 505 947 00 eller per e-mail agm@tethysoil.com. Vid anmälan bör
uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8
maj 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i
eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i
stämman.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anföranden av verkställande direktören och företagsledningen.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
  balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
  direktören.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2015.
16. Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
17. Beslut om bemyndigande att besluta om återköp av aktier.
18. Övriga frågor.
19. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Beslut om val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga
styrelseledamöter, arvoden till styrelseordföranden och övriga
styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisorn (punkt 2, 12 och
13).

Tethys Oil AB:s valberedning inför 2014 års årsstämma, bestående av Dennis
Harlin (ordförande), Håkan Ehrenblad, Jan Risberg och Mikael Petersson,
föreslår följande:

 • Val av advokat Erik Nerpin till ordförande vid årsstämman.
 • Val av fem styrelseledamöter utan suppleanter.
 • Omval av styrelseledamöterna Staffan Knafve, Jan Risberg, Magnus Nordin,
  Katherine Stövring och Per Brilioth.
 • Val av Staffan Knafve till styrelseordförande.
 • Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för
  kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 175 000 kronor
  till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode
  om 450 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 25 000
  kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för ordföranden för
  revisionskommittén); och (iv) årligt arvode om 50 000 kronor till
  ordföranden för revisionskommittén. Det totala arvodet för kommittéarbete,
  inklusive arvode till kommittéordföranden, skall ej överstiga 225 000
  kronor.
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som
  bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Klas Brand som
  huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av
  årsstämman 2015.
 • Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Valberedningen har inhämtat stöd för sitt förslag från aktieägare som
representerar ca 35 procent av aktierna i bolaget.

 

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Tethys Oils målsättning är att rekrytera, motivera och behålla högt
kvalificerade ledande befattningshavare med förmåga att uppnå koncernens mål
samt att uppmuntra och på lämpligt sätt belöna prestationer på ett sätt som
höjer aktieägarvärdet. Koncernen tillämpar således en ersättningspolicy som
säkerställer att det finns en tydlig koppling till affärsstrategin, en
samordning med aktieägarnas intressen och som syftar till att den verkställande
ledningen erhåller skälig ersättning för dess bidrag till koncernens resultat.

Ersättningen till den verkställande ledningen i koncernen (i vilken inkluderas
verkställande direktören och finansdirektören) innehåller fem huvudkomponenter:
a) grundlön; b) pensionsförmåner c) rörlig lön; c) övriga förmåner samt 5)
avgångsvederlag. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det. Mer detaljer återfinns i styrelsens fullständiga
förslag.

 

Beslut om valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2015 (punkt 15)

Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att
styrelsens ordförande kontaktar tre av de största aktieägarna baserat på
aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2014 som
vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra
valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i
förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens
ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de tre nyss nämnda
största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av tre ledamöter
(styrelsens ordförande samt de två representanter som utsetts av de övriga två
större aktieägarna).

Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om
valberedningen bedömer att detta är erforderligt, ersättare utses av samme
aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte
längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, skall ersättare sökas bland
de större aktieägarna.

Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen
ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex
månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter
det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna
som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till
röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras
i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag
avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för
styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell
ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande,
beslut om processen för valberedning 2016, ordförande på bolagsstämma, samt val
av revisorer. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen
bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt
16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma 2015 besluta om
nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport
eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och
för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd
av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i
bolaget. I den mån aktierna ges ut med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
(punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram
till årsstämman 2015 besluta om förvärv av egna aktier i Tethys Oil AB (publ) i
enlighet med följande:

 1. Förvärv får ske genom köp på NASDAQ OMX Stockholm.
 2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman
  2015.
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna
  aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i
  bolaget.
 4. Förvärv av aktier i bolaget på NASDAQ OMX Stockholm får ske endast inom det
  vid var tid registrerade kursintervallet.

Huvudsyftet med eventuella förvärv är att bolaget skall uppnå flexibilitet
beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets
kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används
som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet.
Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärv enligt
bemyndigandet.

 

Handlingar till årsstämman

Tethys Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas
tillgänglig på Tethys Oils huvudkontor och webbplats enligt ovan angivna
adresser senast från och med den 23 april 2014. Övriga handlingar inför
årsstämman, inklusive fullmaktsformulär (se nedan) och styrelsens yttrande
enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, kommer senast från och med den 23 april
2014 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och
på bolagets hemsida www.tethysoil.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till
aktieägare som så begär.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att
utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till adress Tethys
Oil AB, Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på Tethys Oil AB:s hemsida, www.tethysoil.com.

 

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 16 och 17 i förslaget
till dagordning krävs att årsstämmans beslut biträds av aktieägare som
representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

 

Upplysningar vid årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat
koncernbolag.

 

Aktier och röster

Tethys Oil AB har på dagen för denna kallelse totalt 35 543 750 aktier med en
röst vardera.

 

Stockholm i april 2014

 

TETHYS OIL AB (publ)

Styrelsen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn +46 70 576 6555,
magnus@tethysoil.com

eller

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01, morgan@tethysoil.com

 

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Om Tethys Oil

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com